การติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ