สรุปจำนวนป่วยตามกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2024
... ASTHMA

172 ราย

... BRONCHITIS

2,290 ราย

... COPD1

1,160 ราย

... COPD2

3,622 ราย

... RHINITIS

0 ราย


... CONJUNCTIVITIS

0 ราย

... INFLUENZA

0 ราย

... PHARYNGITIS

0 ราย

... PNEUMONIA

0 ราย

... HEART

243 ราย


... DERMATITIS

1,265 ราย

... UTICARIA

0 ราย

... STROKE

2,386 ราย

... STEMI

2 ราย

...

PM2.5/PM10 จำแนกรายเดือน จ.เชียงใหม่ ปี 2024

PM2.5/PM10 จำแนกรายสัปดาห์ จ.เชียงใหม่ ปี 2024
กราฟเปรียบเทียบอัตราป่วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกตามสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2024
กราฟเปรียบเทียบกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกรายเดือน จ.เชียงใหม่ ปี 2024
ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและหน่วยบริการ จ.เชียงใหม่ ปี 2024
Hcode สถานบริการ Acute Pharyngitis Asthma Bronchitis Chronic Rhinitis Copd1 Copd2 Conjunctivitis Heart Influenza Pneumonia Dermatitis Uticaria Stemi Stroke
11121โรงพยาบาลเชียงดาว9860061196019001340153
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1003477116616001700213480340
11124โรงพยาบาลสะเมิง19025208222504004936071
11125โรงพยาบาลฝาง134151211316569903400115720342
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง5196127164157448051002811100576
11130โรงพยาบาลสันทราย716031521581380110062741181
11131โรงพยาบาลหางดง1181018719027602200245720205
11132โรงพยาบาลฮอด2252616611534940220053121164
11133โรงพยาบาลดอยเต่า01044051440400128023
11134โรงพยาบาลอมก๋อย1526116290199014007723060
11136โรงพยาบาลเวียงแหง350640171040300171909
11137โรงพยาบาลไชยปราการ192880621830130046370120
11138โรงพยาบาลแม่วาง20110424612260190022260105
11139โรงพยาบาลแม่ออน631703152802004118019
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ420172322020800195018