สรุปจำนวนป่วย COPD (J44.1) จังหวัดเชียงใหม่ ปีปัจจุบัน

เป้าหมาย

6,000 คน

จำนวนรับบริการ

1,136 คน

จำนวนคนรับบริการ

18.93 %

จำนวนครั้งรับบริการ

1,840 ครั้ง


สรุปจำนวนป่วยตามกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

...

ASTHMA

491 ราย

...

BRONCHITIS

4,066 ราย

...

COPD1

5,434 ราย

...

COPD2

17,498 ราย


...

EYE_INFLAM

7,351 ราย

...

INFLUENZA

594 ราย

...

PHARYNGITIS

11,791 ราย

...

RHINITIS

190 ราย


...

HEART

161 ราย

...

PNEUMONIA

5,512 ราย

...

SKIN

9,409 ราย

...

STROKE

8,290 ราย


กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PM2.5 และ PM10 จำแนกรายเดือน จ.เชียงใหม่ ปี 2022

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PM2.5 และ PM10 จำแนกรายสัปดาห์ จ.เชียงใหม่ ปี 2022


กราฟเปรียบเทียบอัตราป่วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกตามสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022


กราฟเปรียบเทียบกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกรายอำเภอ จ.เชียงใหม่ ปี 2022


ตารางแสดงกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกตามสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

Showing 1-12 of 12 items.
DxW1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W25W26W27W28W29W30W31W32W33W34W35W36W37W38W39W40W41W42W43W44W45W46W47W48W49W50W51W52W53
ACUTE_PHARYNGITIS586130107118151208321481424452552403380205185439055955263983224023143013772560004993604663973374403111000000000000000
ASTHMA11117211829181511181012101052518132024132829600081525241532170000000000000000
BRONCHITIS101221361101361111131201126718271891103710398111781221561451671521050002111681602552713592462000000000000000
CHRONIC_RHINITIS012911121110813104354601445574843100053544320000000000000000
COPD12723117820222620021720421013628302825671141661851992062142302102232121270001911891912302152101670000000000000000
COPD25576745735730716719628736583122921148662383956365176076017676177036857224480005027035307146145894583000000000000000
EYE_INFLAM92572862623002712852533052563535323117151432252442192252812582922522881700002342623103563233512681000000000000000
HEART0373865745000100356661061032500061051010540000000000000000
INFLUENZA0151626871158001002213297101814196000284151237246800000000000000000
PNEUMONIA182102302232112292583133422652517192489140147124169155170139144156154840001631652022312762792103000000000000000
SKIN62983572923643763593163342585264774131202163133443383384473594033854382540002723543283753623512852000000000000000
STROKE123273133023443063422963292455168544322181833082613032983612633613593631690002203002703253023352370000000000000000

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

Showing 1-26 of 26 items.
AmpurnameAcute PharyngitisAsthmaBronchitisChronic RhinitisCopd1Copd2Eye InflamHeartInfluenzaPneumoniaSkinStroke
เมืองเชียงใหม่209873721941081415012368
จอมทอง1521822583821,28015952145497276
แม่แจ่ม24011490133537593921518238568546
เชียงดาว10517831303721631932183183308
ดอยสะเก็ด2,0911416414149525265413237631645
แม่แตง30505732251,610199023220292185
แม่ริม7422713341579303543631
สะเมิง9303131011865716305148239138
ฝาง14628201204301,6986861044273556849
แม่อาย25618384163851,7786221219601427561
พร้าว76032415872218316190299584
สันป่าตอง1,15210445863268909818153831,308918
สันกำแพง2,2591012382275512941211364413527
สันทราย35815615491351814559182140
หางดง150152446247749484461,162600325
ฮอด190717424741,178258836149262341
ดอยเต่า1341521800458514198522125208173
อมก๋อย13056274214955884571112173559231
สารภี1705114113246320187168370319
เวียงแหง86317404235615851111414888
ไชยปราการ49286015852321612366256376
แม่วาง847107961365143092025123393248
แม่ออน655372356564032111329
ดอยหล่อ13059831268981311448242124
กัลยาณิวัฒนา141102141011006126
นอกเขต6961419717130412375350212492254
 11,7914914,0661905,43417,4987,3511615945,5129,4098,290

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

Showing 1-24 of 24 items.
HcodeHosnameAcute PharyngitisAsthmaBronchitisChronic RhinitisCopd1Copd2Eye InflamHeartInfluenzaPneumoniaSkinStroke
10713โรงพยาบาลนครพิงค์926353678315320311683846
11119โรงพยาบาลจอมทอง15723304245151,52624052225663509
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1759458102906403671311180558495
11121โรงพยาบาลเชียงดาว4237331283441231938212157280
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2,757142338165567340318293735735
11123โรงพยาบาลแม่แตง30306102301,602178028215319164
11124โรงพยาบาลสะเมิง1,0034160013169517405180276167
11125โรงพยาบาลฝาง13137246344741,8981,05410322986521,088
11126โรงพยาบาลแม่อาย2451138733681,6963621295591369436
11127โรงพยาบาลพร้าว60028015169516617163298560
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง1,44111857673589551,41114185641,6671,126
11129โรงพยาบาลสันกำแพง2,376811222124992651210363364525
11130โรงพยาบาลสันทราย27023527471551943450187201
11131โรงพยาบาลหางดง139132681200762435461,281618300
11132โรงพยาบาลฮอด199920415491,3322781152172241323
11133โรงพยาบาลดอยเต่า129153158043143918231794181105
11134โรงพยาบาลอมก๋อย11756285194915764611110161585206
11135โรงพยาบาลสารภี154614111284652161012142406341
11136โรงพยาบาลเวียงแหง874160042365124429314064
11137โรงพยาบาลไชยปราการ3128301554921091154261321
11138โรงพยาบาลแม่วาง9478496135506190172789370204
11139โรงพยาบาลแม่ออน726427459482001816227
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ7516301088798004615767
23736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา215131000050
  11,7914914,0661905,43417,4987,3511615945,5129,4098,290

ตารางแสดงสถานบริการ แยกกลุ่มโรคและเดือน ปี 2022

Showing 1-269 of 269 items.
ปีHcodeสถานบริการกลุ่มโรคม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ยต.คพ.ยธ.ค
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์ACUTE_PHARYNGITIS50402000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์ASTHMA321000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์BRONCHITIS17144000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์CHRONIC_RHINITIS20151000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์COPD142351000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์COPD215712830000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์EYE_INFLAM13616519000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์HEART120000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์INFLUENZA010000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์PNEUMONIA91716000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์SKIN17201000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์STROKE15301000000000
202211119โรงพยาบาลจอมทองACUTE_PHARYNGITIS14937141838360000
202211119โรงพยาบาลจอมทองASTHMA343033070000
202211119โรงพยาบาลจอมทองBRONCHITIS47323411395410770000
202211119โรงพยาบาลจอมทองCHRONIC_RHINITIS343151250000
202211119โรงพยาบาลจอมทองCOPD185696538936317850000
202211119โรงพยาบาลจอมทองCOPD2217217211123226238652290000
202211119โรงพยาบาลจอมทองEYE_INFLAM32281911281612940000
202211119โรงพยาบาลจอมทองHEART001002020000
202211119โรงพยาบาลจอมทองINFLUENZA000001010000
202211119โรงพยาบาลจอมทองPNEUMONIA40283114222710530000
202211119โรงพยาบาลจอมทองSKIN81881024211285151380000
202211119โรงพยาบาลจอมทองSTROKE81788124776920790000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาACUTE_PHARYNGITIS259125223383715000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาASTHMA130111011000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาBRONCHITIS1006861543521313130000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาCHRONIC_RHINITIS410121010000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาCOPD15748515434695314000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาCOPD21159915441121011410733000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาEYE_INFLAM61564196556117421000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาHEART200211061000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาINFLUENZA240041000000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาPNEUMONIA383241231153414000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาSKIN10180122089104249137000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาSTROKE4962103086116119734000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวACUTE_PHARYNGITIS09101037111000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวASTHMA000002010000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวBRONCHITIS33106314223000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวCHRONIC_RHINITIS000011100000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวCOPD13120017379419000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวCOPD219434039103710029000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวEYE_INFLAM240083495511000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวHEART010035370000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวINFLUENZA00003601316000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวPNEUMONIA568150172895020000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวSKIN10125022468468000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวSTROKE618204182169025000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดACUTE_PHARYNGITIS272671,0636062461777925240000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดASTHMA221213012000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดBRONCHITIS2621177930177927000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดCHRONIC_RHINITIS012003011000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดCOPD12823171020295258000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดCOPD283814538103671310532000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดEYE_INFLAM34324121555797615000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดHEART000100011000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดINFLUENZA333002034000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดPNEUMONIA495145173315105716000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดSKIN778053721241322114234000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดSTROKE10810094501021051412735000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงACUTE_PHARYNGITIS2669162118209349000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงBRONCHITIS621001412413000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงCOPD14533316433933711000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงCOPD225826123852982496330065000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงEYE_INFLAM302921231327269000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงINFLUENZA0002152135000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงPNEUMONIA1748225411854316000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงSKIN4247412645397216000
202211123โรงพยาบาลแม่แตงSTROKE291901028249378000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงACUTE_PHARYNGITIS9303304312022260000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงASTHMA030001000000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงBRONCHITIS26807112486610000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงCOPD1221201227274198000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงCOPD2103940691251192213429000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงEYE_INFLAM2211010403353815000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงINFLUENZA200000003000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงPNEUMONIA29703292187112000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงSKIN4616019575885022000
202211124โรงพยาบาลสะเมิงSTROKE461201031324266000
202211125โรงพยาบาลฝางACUTE_PHARYNGITIS12174417204476000
202211125โรงพยาบาลฝางASTHMA8510126131000
202211125โรงพยาบาลฝางBRONCHITIS3222214353466833000
202211125โรงพยาบาลฝางCHRONIC_RHINITIS361268161000
202211125โรงพยาบาลฝางCOPD172814298973168525000
202211125โรงพยาบาลฝางCOPD2322331401272672895940360000
202211125โรงพยาบาลฝางEYE_INFLAM16115737741851622020751000
202211125โรงพยาบาลฝางHEART210040030000
202211125โรงพยาบาลฝางINFLUENZA00007101113000
202211125โรงพยาบาลฝางPNEUMONIA53384193439147225000
202211125โรงพยาบาลฝางSKIN851211237981242012134000
202211125โรงพยาบาลฝางSTROKE185166311001751752317063000
202211126โรงพยาบาลแม่อายACUTE_PHARYNGITIS33559832319617000
202211126โรงพยาบาลแม่อายASTHMA340111010000
202211126โรงพยาบาลแม่อายBRONCHITIS4760111632591510245000
202211126โรงพยาบาลแม่อายCHRONIC_RHINITIS200000100000
202211126โรงพยาบาลแม่อายCOPD153455257069146423000
202211126โรงพยาบาลแม่อายCOPD2302277181093162414931074000
202211126โรงพยาบาลแม่อายEYE_INFLAM483612215765188223000
202211126โรงพยาบาลแม่อายHEART010000000000
202211126โรงพยาบาลแม่อายINFLUENZA6810172218466000
202211126โรงพยาบาลแม่อายPNEUMONIA709625948569129842000
202211126โรงพยาบาลแม่อายSKIN59565286459116423000
202211126โรงพยาบาลแม่อายSTROKE60657376580108626000
202211127โรงพยาบาลพร้าวACUTE_PHARYNGITIS32170164000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวBRONCHITIS970138000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวCOPD125403143831000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวCOPD21671452768152136000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวEYE_INFLAM47305103935000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวHEART431270000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวINFLUENZA000001000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวPNEUMONIA1018241316000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวSKIN59729218057000000
202211127โรงพยาบาลพร้าวSTROKE1271411143117121000000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองACUTE_PHARYNGITIS484555173263348122277110000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองASTHMA14154823240237000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองBRONCHITIS28411401221095013748000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองCHRONIC_RHINITIS200111020000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองCOPD146578226255226422000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองCOPD215611724661302392915044000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองEYE_INFLAM170225327721620654321110000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองHEART250102121000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองINFLUENZA731014020000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองPNEUMONIA897192478982212251000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองSKIN261241271273032945427090000
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองSTROKE20115615691911804522049000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงACUTE_PHARYNGITIS184416541747734110043483000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงASTHMA010012031000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงBRONCHITIS111213242012317000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงCHRONIC_RHINITIS000010010000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงCOPD133194133934124315000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงCOPD2728614456197159019000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงEYE_INFLAM48302165346114415000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงHEART120052020000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงINFLUENZA400000024000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงPNEUMONIA294073453392110436000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงSKIN52516256671106122000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงSTROKE6597113110881128931000
202211130โรงพยาบาลสันทรายACUTE_PHARYNGITIS6571835100000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายASTHMA010100000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายBRONCHITIS12615200000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายCHRONIC_RHINITIS3315600000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายCOPD1118181000000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายCOPD24928433500000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายEYE_INFLAM5339633900000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายHEART210000000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายINFLUENZA111100000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายPNEUMONIA143141900000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายSKIN5042633200000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายSTROKE6239623800000000
202211131โรงพยาบาลหางดงACUTE_PHARYNGITIS212200182343714000
202211131โรงพยาบาลหางดงASTHMA011015140000
202211131โรงพยาบาลหางดงBRONCHITIS2613002165118844000
202211131โรงพยาบาลหางดงCHRONIC_RHINITIS000001000000
202211131โรงพยาบาลหางดงCOPD136345026417429000
202211131โรงพยาบาลหางดงCOPD2139124601291423415137000
202211131โรงพยาบาลหางดงEYE_INFLAM577016047911511029000
202211131โรงพยาบาลหางดงHEART020001010000
202211131โรงพยาบาลหางดงINFLUENZA000001050000
202211131โรงพยาบาลหางดงPNEUMONIA2944955401261183510950000
202211131โรงพยาบาลหางดงSKIN82106160811402513830000
202211131โรงพยาบาลหางดงSTROKE673970474886420000
202211132โรงพยาบาลฮอดACUTE_PHARYNGITIS173435133286522000
202211132โรงพยาบาลฮอดASTHMA220022010000
202211132โรงพยาบาลฮอดBRONCHITIS3243022429134318000
202211132โรงพยาบาลฮอดCHRONIC_RHINITIS100000000000
202211132โรงพยาบาลฮอดCOPD1919513179194289030000
202211132โรงพยาบาลฮอดCOPD217323857412761964424463000
202211132โรงพยาบาลฮอดEYE_INFLAM3939211544485328000
202211132โรงพยาบาลฮอดHEART302111030000
202211132โรงพยาบาลฮอดINFLUENZA33014152168000
202211132โรงพยาบาลฮอดPNEUMONIA292547243043712000
202211132โรงพยาบาลฮอดSKIN3130917473575114000
202211132โรงพยาบาลฮอดSTROKE554210135959135715000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าACUTE_PHARYNGITIS92110142134119000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าASTHMA212540322832416000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าBRONCHITIS17161072776221000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าCOPD16258908280229127000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าCOPD29071150648048530000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าEYE_INFLAM222650402694311000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าHEART100001010000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าINFLUENZA821010014000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าPNEUMONIA13140018171247000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าSKIN362010323211445000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าSTROKE20182020135216000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยACUTE_PHARYNGITIS131426192722410000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยASTHMA9303392207000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยBRONCHITIS48402123946215918000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยCHRONIC_RHINITIS561033010000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยCOPD1736311377985279125000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยCOPD27184175594982410924000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยEYE_INFLAM786515346972189020000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยHEART320030120000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยINFLUENZA120005011000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยPNEUMONIA142125172485218000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยSKIN81901330911191911230000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยSTROKE223278323974514000
202211135โรงพยาบาลสารภีACUTE_PHARYNGITIS1113041244114118000
202211135โรงพยาบาลสารภีASTHMA020012001000
202211135โรงพยาบาลสารภีBRONCHITIS131101172645316000
202211135โรงพยาบาลสารภีCHRONIC_RHINITIS000010000000
202211135โรงพยาบาลสารภีCOPD1232711118217191000
202211135โรงพยาบาลสารภีCOPD210070236697888220000
202211135โรงพยาบาลสารภีEYE_INFLAM3932592935104710000
202211135โรงพยาบาลสารภีHEART100122121000
202211135โรงพยาบาลสารภีINFLUENZA310030014000
202211135โรงพยาบาลสารภีPNEUMONIA142539171963217000
202211135โรงพยาบาลสารภีSKIN61617217277107819000
202211135โรงพยาบาลสารภีSTROKE5656723555316669000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงACUTE_PHARYNGITIS13446756513414397000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงASTHMA000001000000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงBRONCHITIS3867781128000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงCOPD18126612151000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงCOPD2554361413746185311000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงEYE_INFLAM171612129264226000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงHEART000020020000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงINFLUENZA000010001000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงPNEUMONIA810161212152153000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงSKIN1218171331261175000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงSTROKE91611776152000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการACUTE_PHARYNGITIS091053193000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการASTHMA000020000000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการBRONCHITIS189132062168000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการCOPD132242731194297000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการCOPD290661434118815795000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการEYE_INFLAM1470727216243000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการHEART000001000000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการINFLUENZA000000010000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการPNEUMONIA18130181265000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการSKIN3223223704584315000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการSTROKE60274316458105314000
202211138โรงพยาบาลแม่วางACUTE_PHARYNGITIS14191103351348527673000
202211138โรงพยาบาลแม่วางASTHMA111020201000
202211138โรงพยาบาลแม่วางBRONCHITIS9500681137000
202211138โรงพยาบาลแม่วางCHRONIC_RHINITIS200011020000
202211138โรงพยาบาลแม่วางCOPD1282500231852313000
202211138โรงพยาบาลแม่วางCOPD27982290104781010717000
202211138โรงพยาบาลแม่วางEYE_INFLAM352210244164813000
202211138โรงพยาบาลแม่วางHEART120044051000
202211138โรงพยาบาลแม่วางINFLUENZA130019292000
202211138โรงพยาบาลแม่วางPNEUMONIA2343013105265000
202211138โรงพยาบาลแม่วางSKIN7852506475245913000
202211138โรงพยาบาลแม่วางSTROKE314130393643812000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนACUTE_PHARYNGITIS1561813137000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนASTHMA310101000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนBRONCHITIS1278276000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนCHRONIC_RHINITIS232000000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนCOPD112783105000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนCOPD239111411811000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนEYE_INFLAM16714112113000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนPNEUMONIA631431000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนSKIN262129233429000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนSTROKE724743000000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อACUTE_PHARYNGITIS2910132460101000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อASTHMA000000010000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อBRONCHITIS01010153961000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อCOPD115861621153186000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อCOPD2115103971141401102714627000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อEYE_INFLAM103899126194000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อINFLUENZA000103000000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อPNEUMONIA000410100000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อSKIN1919232224203207000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อSTROKE111095551192000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาACUTE_PHARYNGITIS200000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาASTHMA100000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาBRONCHITIS500000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาCHRONIC_RHINITIS100000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาCOPD1300000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาCOPD2100000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาSKIN500000000000
    9,98210,4354,5765,19411,18310,8422,44712,7073,421000

ตารางแสดงสถานบริการที่ส่งข้อมูลเข้า API Center จำแนกตามเดือน ปี 2022

Showing 1-24 of 24 items.
#ปีHcodeสถานบริการม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ยต.คพ.ยธ.ค
1202210713โรงพยาบาลนครพิงค์9,0589,5021,101000000000
2202211119โรงพยาบาลจอมทอง54,31663,12768,82022,78954,64853,21913,56755,8130000
3202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา31,58730,9593,27311,63627,89429,3887,13429,9166,875000
4202211121โรงพยาบาลเชียงดาว3,85811,7902,528013,85224,8514,84833,7528,984000
5202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด27,88530,43730,65617,40726,55324,0576,31835,3467,327000
6202211123โรงพยาบาลแม่แตง26,54026,2333,64410,58125,78327,7795,03631,0439,812000
7202211124โรงพยาบาลสะเมิง12,6375,73106,88714,03615,2632,69717,4464,678000
8202211125โรงพยาบาลฝาง60,36474,5837,16930,74866,05555,81510,20562,26716,608000
9202211126โรงพยาบาลแม่อาย23,52123,8623,76014,57228,31626,1815,62930,3938,124000
10202211127โรงพยาบาลพร้าว27,93528,3253,0499,16627,83717,580000000
11202211128โรงพยาบาลสันป่าตอง45,73546,7936,17224,10155,30254,94810,88253,53016,097000
12202211129โรงพยาบาลสันกำแพง19,58522,8192,6027,74820,35320,1944,17422,7457,254000
13202211130โรงพยาบาลสันทราย20,98915,19820,90812,05300000000
14202211131โรงพยาบาลหางดง33,52932,9114,581622,60029,9386,97533,0008,726000
15202211132โรงพยาบาลฮอด25,94723,1323,0256,00625,38628,0214,85926,3286,960000
16202211133โรงพยาบาลดอยเต่า15,73913,1771,463014,93713,2093,72117,1604,467000
17202211134โรงพยาบาลอมก๋อย21,91823,8673,3209,35024,53426,8275,44028,5867,602000
18202211135โรงพยาบาลสารภี22,36726,6603,58010,13323,25321,5664,19622,3655,826000
19202211136โรงพยาบาลเวียงแหง8,0947,52710,6035,7405,3604,8881,0235,6201,940000
20202211137โรงพยาบาลไชยปราการ14,1859,3191,1707,75818,78515,6582,85314,0574,978000
21202211138โรงพยาบาลแม่วาง16,37013,5181,891013,49111,8962,99814,9074,306000
22202211139โรงพยาบาลแม่ออน3,3874,9035,1454,2972,5162,903000000
23202211643โรงพยาบาลดอยหล่อ4,1253,4955,3434,6993,8093,9508104,7421,480000
24202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42100000000000
   530,092547,868193,803215,677515,300508,131103,365539,016132,044000

ตารางแสดงสถานบริการที่ส่งข้อมูลเข้า API Center จำแนกตามวัน ปี 2022

Showing 1-186 of 186 items.
HcodeHnameMonthsD01D02D03D04D05D06D07D08D09D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31
10713โรงพยาบาลนครพิงค์118404844333855747232535656561349948025585155411416308250306118794223322832121965637383
10713โรงพยาบาลนครพิงค์2403292294358105964413604024483461689746655983533360235252547561465548376140182385000
10713โรงพยาบาลนครพิงค์33553603860000000000000000000000000000
11119โรงพยาบาลจอมทอง13633545033,1692,0972,3152,4363593192,7023,1052,2992,4192,4173832602,4312,5262,3892,4422,1863692402,5802,6992,5082,3442,7282743492,751
11119โรงพยาบาลจอมทอง24,3293,4172,9943,0273663123,3113,7973,0263,2592,3075114093,0083,8885473,3472,8424883673,1723,4332,3542,6462,7765203412,333000
11119โรงพยาบาลจอมทอง33,3152,4263,4464,1611,5991,4873,0933,9262,5732,8032,2144423402,4722,9792,5992,5982,9444663592,8073,3922,5672,6932,5595278513,2553,7032240
11119โรงพยาบาลจอมทอง400000000000000000002,8442,5992,5666585092,7473,1562,3492,5212,3015390
11119โรงพยาบาลจอมทอง54012,3242,9485512,4512,2784413442,7922,8071,9552,2065114643356033,0942,4472,2491,9523953932,5132,8853,7052,8162,3454113452,6493,038
11119โรงพยาบาลจอมทอง62,1882,0755444133172,7102,9912,2722,2452,1244213142,3552,7842,6612,0652,2744593212,8922,9422,6572,6262,1584513822,6772,8302,046250
11119โรงพยาบาลจอมทอง7000000000000000000000003533,6835,0582,482547650447347
11119โรงพยาบาลจอมทอง82,2892,8442,2272,6172,5954763782,5083,5852,8383,1186104953553,4793,7292,7152,6852,777611333,0241,8152,7612,6274523302,4091114
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา11271841671,0542,1261,7032,2542111058531,0781,8011,6681,5503132777771,1431,6061,6861,7764333679931,2751,5941,5951,091653485642
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา21,6081,0991,0871,1691812531,3281,2641,3471,2041,2032782629981,5484181,5511,3094154071,2111,8451,9071,8011,8751,614939838000
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา31,0619101,2940000000000000000003000000500
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา4030011000000000000001,2781,2831,1691,0013909001,2901,1491,0579951,1100
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา51849671,1963201,4011,0392341901,0881,3861,4281,3213251871712491,4251,1061,6301,7151782561,3821,6341,2211,5201,2062252531,4301,027
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา61,0201,5092651561581,0312,0311,1351,5071,7432091848441,5181,4021,3421,6152131612,1161,3281,9981,1751,0163351557741,2451,190130
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา7000000000000000000400003951,2711,5551,904611680461253
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา81,5971,3971,5801,1971,5841831651,5171,3591,3151,0232302072111,4411,1231,3491,0811,3851722148281,2261,1211,2951,0101891539271,3711,466
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา99551,0071931461,1491,1671,0641,179150000000000000000000000
11121โรงพยาบาลเชียงดาว1000000000000000000000007314938754395719268589
11121โรงพยาบาลเชียงดาว278295557654713372628420016011070886016649571778761,0574768747076257296922000
11121โรงพยาบาลเชียงดาว37071,07867667000000000000000000000000000
11121โรงพยาบาลเชียงดาว5000000000000001032371,2731,4539581,087110901,2401,0671,4859851,09185811,3891,118
11121โรงพยาบาลเชียงดาว61,2709911981051171,1681,2221,3328491,235122921,3271,2301,1429371,209134991,2291,2251,4341,1081,1941281151,4129601,26340
11121โรงพยาบาลเชียงดาว70000000000000000000000001,4491,2451,482192244107129
11121โรงพยาบาลเชียงดาว81,5371,2831,4231,1671,3401221311,7101,3001,4701,1201631351462,0631,5131,7871,0471,714145902,4141,1041,5699961,1921401541,6941,5551,528
11121โรงพยาบาลเชียงดาว91,0871,1231331121,9381,7321,5601,220790000000000000000000000
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด13282963338671,0326951,1104073941,1631,0321,4111,0231,3527216461,3481,1261,2611,0111,2996535501,0601,1121,1591,1751,1124784971,234
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด21,2501,4781,3911,6476987531,3581,3651,4478801,0685756151,2541,2565981,0811,5266886731,2591,2571,4531,0561,3147706001,127000
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด31,2021,1889421,0865825481,0261,1091,0828531,2306346831,0901,0471,0188911,2806666271,1601,0191,3639951,3486416231,3331,2961,181913
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด41,0374965421,0469902231200000000021,2691,4321,2361,6435064931,4781,1621,2321,0601,3713750
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด52911,2071,3044081,3221,2663902701,2621,2691,1719793443282704531,3261,1161,0851,3182322941,1761,1369301,1061,4443002671,2071,082
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด61,0829133743612691,2781,0901,0098641,2483683091,0631,0809978521,1312773301,1751,2301,2088831,1522922631,125931893100
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด7000000000000000000000003311,8221,5851,268291412303306
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด81,4161,8751,1441,8352,0593892641,8921,6391,1801,7393723643381,7741,2691,2861,6641,3683963001,4871,4451,0821,2031,2303183081,2031,1861,321
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด91,0421,2393534171,0261,1501,119939390030000000000000000000
11123โรงพยาบาลแม่แตง12413163119561,4071,0211,2262512731,1648891,4661,3391,3082582501,3151,0301,5961,1471,1314063981,0711,0031,1439931,0163701771,068
11123โรงพยาบาลแม่แตง28171,5731,2601,1823783361,1679151,4261,4351,1794353831,1579973631,3221,2213892879951,1511,3501,2721,2444113351,253000
11123โรงพยาบาลแม่แตง31,1281,5369800000000000000000000000000000
11123โรงพยาบาลแม่แตง4000000001000000000001,4971,1861,2883912331,2281,0221,2291,2999562420
11123โรงพยาบาลแม่แตง51861,0428312991,2901,3254482311,1688171,3851,2845092862463101,1901,5401,3261,1842162721,1308171,3181,2751,1723372621,0101,077
11123โรงพยาบาลแม่แตง61,6251,4194202272071,1907961,4151,5301,3392122601,1579021,4331,6811,4442572448641,0631,4251,3851,5393522621,0418951,0631320
11123โรงพยาบาลแม่แตง7000000000000000000000002569701,0101,643288303255311
11123โรงพยาบาลแม่แตง81,1008291,5441,4291,4122972821,1991,1291,3431,5134322302391,0161,1311,4211,4841,4612262701,1251,0211,6381,3581,6073712941,1549421,546
11123โรงพยาบาลแม่แตง91,4281,4202902521,2609621,5491,3801,137126800000000000000000000
11124โรงพยาบาลสะเมิง113010315750599077750869108401635802558322767551362371867535814911527855248479342210993539
11124โรงพยาบาลสะเมิง272765387328112271553593766853700021010900002924490000000
11124โรงพยาบาลสะเมิง40000400000060000007828629595751322673606018778414182030
11124โรงพยาบาลสะเมิง51335005592761,00345511512047485572594619218913718877870778135874137457738719774358128134452574
11124โรงพยาบาลสะเมิง69179511491461126276917088953111761154479418999753531091435304818601,1044111091223934476365050
11124โรงพยาบาลสะเมิง70000000000000000000000010677459875313515774100
11124โรงพยาบาลสะเมิง86816748211,2275571111395169328941,120871531495557668519733821501595174709761,11134797154377645855
11124โรงพยาบาลสะเมิง91,05143016311360564686779850000000000000000000000
11125โรงพยาบาลฝาง14484845733,2843,6292,6482,4335325403,3342,5672,5232,9882,1985844152,9702,5612,3252,5182,2564493983,1502,6203,9142,5962,0304593972,541
11125โรงพยาบาลฝาง22,6782,3712,8442,3037434123,1902,5852,4283,3202,6259761,2244,4553,1861,2003,4303,1711,2821,6394,1633,7823,9783,9353,6882,1552,1464,674000
11125โรงพยาบาลฝาง32,4332,4242,3120000000000000000000000000000
11125โรงพยาบาลฝาง400000000000000000003,4173,7613,0478771,6723,3203,8593,2803,9522,7777860
11125โรงพยาบาลฝาง56792,2913,5805992,8303,4887025613,1183,4072,5203,7424946826017073,9452,4983,9352,6405425523,2073,6223,3283,1032,3095245522,7062,591
11125โรงพยาบาลฝาง62,3853,0864384313702,8132,7062,1442,5652,1565374532,5852,7242,2072,6872,5635834982,8092,8412,5112,8442,2814805302,7542,6202,126880
11125โรงพยาบาลฝาง7000000000000000000000004632,7622,6682,492415457493455
11125โรงพยาบาลฝาง82,7652,5902,3432,9032,7315224652,6482,5792,3642,7733855235913,0372,7032,4242,7032,6156084862,5412,5832,5162,8962,0875175262,8422,7002,301
11125โรงพยาบาลฝาง92,7352,4205194892,5622,7922,4522,587520000000000000000000000
11126โรงพยาบาลแม่อาย12272752801,3161,2568299874122009651,2781,3139607322151559211,2441,0988779082251801,0361,2251,174908921262871,055
11126โรงพยาบาลแม่อาย21,5551,2239019491601489409291,4219741,4982492721,0361,1922851,0909672931301,2231,4151,3991,0348182953251,141000
11126โรงพยาบาลแม่อาย31,3361,2371,1870000000000000000000000000000
11126โรงพยาบาลแม่อาย40000000000000000001,6111,9191,4831,1974553661,4271,6341,6651,2721,2542890
11126โรงพยาบาลแม่อาย53091,3681,4226561,3761,2753172461,4031,5311,5411,0333082642852721,6311,5759741,0132102621,3691,3011,6959191,0193092531,1271,053
11126โรงพยาบาลแม่อาย61,2981,1912262492041,2381,5931,2931,0198602181571,3931,4101,4841,1589302152631,1671,2221,1751,1449541971901,2641,1091,311490
11126โรงพยาบาลแม่อาย7000000000000000000000002371,4681,2841,541276341272210
11126โรงพยาบาลแม่อาย81,2711,3691,3891,2261,1302242291,0561,3401,2701,1091972222481,1551,3361,3251,2471,1212252201,2041,2291,5821,5379833793401,1681,3241,738
11126โรงพยาบาลแม่อาย91,3769664313871,1321,1961,3871,237120000000000000000000000
11127โรงพยาบาลพร้าว13061,2491,8211,4401,191317016011,4081,7031,1141,2937861066191,2931,7261,5131,2537191108001,0501,4021,37190281189824
11127โรงพยาบาลพร้าว21,2701,3631,1791,050803761,1441,4581,4841,4121,2237011531,0691,2852181,4971,2949263801,1691,3801,1419001,2264055021,617000
11127โรงพยาบาลพร้าว31,2268899340000000000000000000000000000
11127โรงพยาบาลพร้าว400000000000000000019191,1121,0622492688881,2011,0511,1981,0191980
11127โรงพยาบาลพร้าว52029011,1411,0761,351926922969611,2341,7391,0651208721225891,4081,5441,0457811061248951,3491,4041,0559148768761,0681,075
11127โรงพยาบาลพร้าว67309551221301359411,3658339571,1271301588821,5637221,113916101897721,0216921,098023420069570
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง13892115492,6372,3282,1471,9884623022,4852,0841,9511,9731,8414562872,0972,1502,0922,0041,7003272521,9832,2802,4221,8751,7044282772,054
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง22,2102,3422,0711,7874783722,4552,4592,1882,2881,8805483282,1182,3635992,3692,3174524052,3792,3412,3252,3481,8944324902,555000
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง32,1111,9612,1000000000000000000000000000000
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง400000000000000000002,9302,9252,4296744503,2693,1282,7542,8022,1855550
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง54632,8522,8435652,6682,2804774003,1232,8072,6152,1585654463526123,0462,6362,2002,0983743253,1192,7682,7142,4032,0934533282,9992,520
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง62,2572,3065864973463,1202,6602,3752,1902,1194312962,8582,3512,6172,2282,4443764462,7042,6902,7672,6822,2704723372,8842,9012,703350
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง7000000000000000000000004122,8512,7913,103530601217377
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง83631555122,0172,0074664012,9552,9272,4802,3854754674293,1692,8182,7612,2472,1693802953,0422,7332,7232,2262,1834223902,8012,6222,510
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง92,1992,1394274182,9222,9942,8732,072530000000000000000000000
11129โรงพยาบาลสันกำแพง11901421519157638321,0242361878671,1187607988412061578251,1287778748441631569341,148845664789183170898
11129โรงพยาบาลสันกำแพง21,3216806859492462431,0129931,0258561,1344421701,1071,1543161,0301,0123253871,0931,1811,2241,1481,3033203361,127000
11129โรงพยาบาลสันกำแพง31,0478337220000000000000000000000000000
11129โรงพยาบาลสันกำแพง400000000000000000008698378972182369769828977378292700
11129โรงพยาบาลสันกำแพง52439471,1122659981,0122381909709947988751921812012321,1328149298731871819539557828329451501841,112876
11129โรงพยาบาลสันกำแพง69038752171901201,0211,0869551,0859281781808939557088178711691691,0371,0789158187791831829501,12979670
11129โรงพยาบาลสันกำแพง7000000000000000000000002241,0161,160956242217200159
11129โรงพยาบาลสันกำแพง81,0481,3748348638711772018471,1647588561932342251,0761,0589027331,0662172118881,1079137428191761509651,154923
11129โรงพยาบาลสันกำแพง97938631631981,0621,20587479596415018430000000000000000000
11130โรงพยาบาลสันทราย11791172468638899459263273158617407727116923542479979089709008632992491,1341,0041,0571,160967261259777
11130โรงพยาบาลสันทราย2660813629000000003935061,1399846441,2321,0973813101,1399771,052938891282280851000
11130โรงพยาบาลสันทราย3738801738763271169870718797829806264164959955712950728238193960896909867777284173884870924701
11130โรงพยาบาลสันทราย46671602019329292628488402421881,0038182282531942191809568328667464067021242110000
11131โรงพยาบาลหางดง13003203671,5681,6141,2391,6374454551,4781,5431,6871,3321,2403934501,5011,6531,6451,2961,3843703021,3121,6881,5151,2591,4173833811,355
11131โรงพยาบาลหางดง21,5421,4911,2841,7195345131,7071,4661,4881,3101,3765045211,4221,4456031,5431,4754994771,2861,8401,4071,5751,3725905941,328000
11131โรงพยาบาลหางดง31,6031,6871,2850000000000000000000000004002
11131โรงพยาบาลหางดง40000202000000000000200000000000
11131โรงพยาบาลหางดง500000004211,1901,4561,3061,0653823102893361,4991,1971,0691,2262293551,2461,5791,3211,3211,3953972891,1961,526
11131โรงพยาบาลหางดง61,1271,3544093443071,1651,3831,3691,2411,5983332881,2451,4451,1021,4091,1753542701,2351,5261,1831,2121,1783953071,2431,7391,1308720
11131โรงพยาบาลหางดง7000000000000000000000003791,5162,0571,576326409356356
11131โรงพยาบาลหางดง81,4091,5071,2721,2261,6433983351,3031,5621,1491,3712903813741,3091,3141,3521,2591,5093342921,1951,6441,3151,2071,3533073321,2551,5871,216
11131โรงพยาบาลหางดง91,2671,3183703401,2631,6631,2001,282230000000000000000000000
11132โรงพยาบาลฮอด12191852351,3971,2061,9801,1571831711,5271,6188621,2958731921759481,6377381,7411,0551532231,1591,052866868840176229987
11132โรงพยาบาลฮอด21,0188241,3501,0221521551,2051,3049711,0649552442121,3151,2642241,3929191961701,2861,1289191,2609072652301,181000
11132โรงพยาบาลฮอด31,1269249750000000000000000000000000000
11132โรงพยาบาลฮอด400000000000000000000002552541,2839921,0371,1787492580
11132โรงพยาบาลฮอด52651,2631,1803731,2407292342871,3051,1601,0691,2662962412403571,4851,0141,2786431432021,3861,3271,0901,1467112142531,6151,374
11132โรงพยาบาลฮอด69581,6712682381471,2581,4741,0471,6851,1003426361,3411,6291,0261,3137211462471,0301,4908881,5267122012051,3441,3379541,0870
11132โรงพยาบาลฮอด7000000000000000000000002391,2201,2101,151231299241268
11132โรงพยาบาลฮอด81,2561,0539691,2616672472211,2171,3411,1231,3392512762571,1029909811,2358162872471,2341,2899131,1946992152481,2551,251894
11132โรงพยาบาลฮอด91,1127482632871,0991,1738071,1673040000000000000000000000
11133โรงพยาบาลดอยเต่า1182131185654670701678543282927592669631593290304667711677717599306209533624737644423224139497
11133โรงพยาบาลดอยเต่า24195378123329911557858163952054617815072476433665855113016371966369466467619099640000
11133โรงพยาบาลดอยเต่า35464025150000000000000000000000000000
11133โรงพยาบาลดอยเต่า5150736813278650472245202695585508655250190162127806642752621211173563686758547384407174622873
11133โรงพยาบาลดอยเต่า6511571408160131550733507522395163142820563493527352161143547607603695509126131944648529180
11133โรงพยาบาลดอยเต่า7000000000000000000000001657436271,431241201149164
11133โรงพยาบาลดอยเต่า89621,3156714634902321546858934796052091872155966665695984451662064906166284644448512245886731,376
11133โรงพยาบาลดอยเต่า968662923024662973570959940000000000000000000000
11134โรงพยาบาลอมก๋อย11291912131,1761,3461,3947951741231,1319531,1471,0441,2431661218519811,0387267031761498331,3981,0251,034532235157734
11134โรงพยาบาลอมก๋อย21,0071,2421,4017257532791,3131,1161,3771,2091,0644671651,1116824121,2401,0611761611,0511,5929271,158887209213869000
11134โรงพยาบาลอมก๋อย31,2251,1089870000000000000000000000000000
11134โรงพยาบาลอมก๋อย400000000000000000001,4241,1801,0662822421,0611,1251,0061,0077042530
11134โรงพยาบาลอมก๋อย51961,0441,1324681,6179372221571,1161,0181,2391,2943572711992951,1911,4821,0281,577821621,1491,2929997979771701681,153745
11134โรงพยาบาลอมก๋อย61,2371,8803022471651,0791,5601,3091,2621,4051811951,7271,4271,1111,2341,1121941321,0751,3651,5281,1319041751801,00889679880
11134โรงพยาบาลอมก๋อย7000000000000000000000001941,0311,3951,029448448438457
11134โรงพยาบาลอมก๋อย81,3891,3471,2941,3488342201471,0701,3031,5541,3562282121671,1121,1351,5431,6391,1872121748591,0521,0811,0539282032261,0771,4431,193
11134โรงพยาบาลอมก๋อย91,1869502541631,4851,2431,2061,11500000000000000000000000
11135โรงพยาบาลสารภี12342262111,3951,0661,0038543132541,1321,0521,0888067732542599539809428598451893348009591,2279677993312471,015
11135โรงพยาบาลสารภี21,1801,1311,1489983163321,1041,2291,1891,0451,0174553001,2231,1944061,5491,1195964601,5401,4141,3491,2301,0284474121,249000
11135โรงพยาบาลสารภี31,3281,2759770000000000000000000000000000
11135โรงพยาบาลสารภี400000000000000000001,4001,1761,1003663281,0161,4061,1541,0019172690
11135โรงพยาบาลสารภี53021,0111,4683421,3449372962149911,0331,1591,0652752882162461,1651,1839787331912658981,0961,1539458222141961,0201,207
11135โรงพยาบาลสารภี61,0431,0892722422419901,2581,2391,0628112632029178721,0959507582101708949301,0279718112512328411,049865110
11135โรงพยาบาลสารภี7000000000000000000000001899471,1381,005264175259219
11135โรงพยาบาลสารภี88479929939537492212378501,0621,0189952242642538488949551,0327772092308461,0459708297932462538151,025940
11135โรงพยาบาลสารภี98507082642077491,1371,035832440000000000000000000000
11136โรงพยาบาลเวียงแหง14452687113142525298230724939134022727310210739241145127826862101266433107250586102176163
11136โรงพยาบาลเวียงแหง23131972562948561415335149148199119587758356943736599237296237154242572148106326000
11136โรงพยาบาลเวียงแหง3331249198236131159386417425351561301227406660418357507205197302602406389353219241413346279331
11136โรงพยาบาลเวียงแหง4354130702502651423092877613530022888101128100793443992332592835342273204159221176520
11136โรงพยาบาลเวียงแหง5332502935619527148251973002122848537409832629234220131782193102401942085549204187
11136โรงพยาบาลเวียงแหง625026995988225117430821824343402202541642182182884188199188218202387024118510200
11136โรงพยาบาลเวียงแหง70000000000000000000000054228228214831033380
11136โรงพยาบาลเวียงแหง8244253196250263465422918626120163869623023429622022789372532232671962533642222188179
11136โรงพยาบาลเวียงแหง92432476251322221298179226513910000000000000000000
11137โรงพยาบาลไชยปราการ1132154143932760832911291722301,2757044741791455759503631,0254141421335657249021,22368765149510
11137โรงพยาบาลไชยปราการ232016665001216598565740168140420593108839809216726018032281,13153700127000
11137โรงพยาบาลไชยปราการ392224800000000000000000000000000000
11137โรงพยาบาลไชยปราการ400000000000000000001,2551,159672012308301,4511,2946162500
11137โรงพยาบาลไชยปราการ51486108531321,214665001,2961,5021,268944921621291008884619046751392305628431,3291,064827182137617812
11137โรงพยาบาลไชยปราการ675460003938861,208601522113151,0581,0551,069539541497129511,5461,38282621211363361930230
11137โรงพยาบาลไชยปราการ7000000000000000000000001195686861,1031421613143
11137โรงพยาบาลไชยปราการ86931,0287761,1062800042510559148227136596855882331293188137683779438944275204317781,192
11137โรงพยาบาลไชยปราการ99897521701775904671,00882500000000000000000000000
11138โรงพยาบาลแม่วาง1144952087505279571,1861281155046895837236361551138116346241,0035231541461,153811614883528113106754
11138โรงพยาบาลแม่วาง25325575921,0361481266746726097057521541275136192365724331822384934376245313622321741,188000
11138โรงพยาบาลแม่วาง36647025250000000000000000000000000000
11138โรงพยาบาลแม่วาง51888864602405515502371356195326855622233841212477535696302927295533652624602526335103502583
11138โรงพยาบาลแม่วาง6633551132949480155662255229813210050060150441130215411550057252548738415883569730645910
11138โรงพยาบาลแม่วาง70000000000000000000000088738703730204192189154
11138โรงพยาบาลแม่วาง87726546955476601328955860564266617519213459156671552745613894659807802638356164156520609588
11138โรงพยาบาลแม่วาง953373314212273868861673220000000000000000000000
11139โรงพยาบาลแม่ออน1483938118991391334532126117118144131375114318615117023845531631041571322174645122
11139โรงพยาบาลแม่ออน21181171842149211017520720622517613414019019416423223314815723421922120524110392172000
11139โรงพยาบาลแม่ออน3160161209199777918017612314615593103216194191205207657521319722020924487100177208204272
11139โรงพยาบาลแม่ออน419513815018312882182201977716116310194881221141941992211451204057139190214198206980
11139โรงพยาบาลแม่ออน575100803610085283312014613715281514644110466553142511598901301115254118121
11139โรงพยาบาลแม่ออน611317661424712512512713218063751591351381691666156153119597389291778567460
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ13047292872171542002932168172195255154473121415719621916026221391801951622133035130
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ2103128169162332918316215414314644482061794621820839441581701441441444347201000
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ314619023721435341831752062091916264190201161219219459218425320520326810293205228282247
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ4261841112291947023219811150217176851117899792382001992762149574193225161195172720
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ5531751306121215157421531661652085343415017915420219943391431621611691615143181162
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ616822849273417529516620722853511581421382211793435142116162168148324017621216510
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ7000000000000000000000005020214021955544842
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ8197196181255172515422219316919942575416916518418719446452132131521811992737243243202
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ92381544439186181184200160514300000000000000000000
23736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา122264514817910000000000000000000000000
   126,089137,208105,96697,028108,442101,566113,349107,440111,151123,049104,72168,32765,43789,57492,56072,459129,937108,73089,392105,737108,581110,732115,503133,444155,675134,923130,416113,16082,81867,76174,121