สรุปจำนวนป่วย COPD (J44.1) จังหวัดเชียงใหม่ ปีปัจจุบัน

เป้าหมาย

6,000 คน

จำนวนรับบริการ

1,136 คน

จำนวนคนรับบริการ

18.93 %

จำนวนครั้งรับบริการ

1,840 ครั้ง


สรุปจำนวนป่วยตามกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

...

ASTHMA

96 ราย

...

BRONCHITIS

6,336 ราย

...

COPD1

7,493 ราย

...

COPD2

23,820 ราย


...

CONJUNCTIVITIS

4 ราย

...

INFLUENZA

1 ราย

...

PHARYNGITIS

22,115 ราย

...

RHINITIS

224 ราย


...

HEART

1,798 ราย

...

PNEUMONIA

2 ราย

...

DERMATITIS

5,551 ราย

...

UTICARIA

4,001 ราย


...

STROKE

11,177 ราย

...

STEMI

4 ราย


กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PM2.5 และ PM10 จำแนกรายเดือน จ.เชียงใหม่ ปี 2022

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PM2.5 และ PM10 จำแนกรายสัปดาห์ จ.เชียงใหม่ ปี 2022


กราฟเปรียบเทียบอัตราป่วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกตามสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022


กราฟเปรียบเทียบกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกรายอำเภอ จ.เชียงใหม่ ปี 2022


ตารางแสดงกลุ่มโรคเฝ้าระวังจาก PM 2.5 จำแนกตามสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

Showing 1-14 of 14 items.
DxW1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W25W26W27W28W29W30W31W32W33W34W35W36W37W38W39W40W41W42W43W44W45W46W47W48W49W50W51W52W53
ACUTE_PHARYNGITIS5861301071241532123224825969291314131217271849160412461048595526459322410328329428333223241347501366477400347445343206188170159187130102781349500000(not set)
ASTHMA02222724221010001240163354100015453116000110010100000(not set)
BRONCHITIS1012213611013611111412011376644546617070531111011117812215614516715312781836921316916226027537030218921619318019813112212417010100000(not set)
CHRONIC_RHINITIS01291112111081311845671144557484320025354442133212141200000(not set)
CONJUNCTIVITIS0000000001100000100100000000000000000000000000000000(not set)
COPD127232178202226200217205216168107125113961107317019118919920621423021022321916611394911962031992392262241931171041147210612791901047800000(not set)
COPD2760076676076173574766076867536637137336133222258771255363062179863672171575757028418533754375858177966166655028627628122524832419729626727200000(not set)
DERMATITIS01421481281641661511491481489777997974461331671421451532001551791701821208150871031821541911801551295978846462845069735400000(not set)
HEART45662605769685657452727392423153248484151453253434924181225435055604955392122232413442824261200000(not set)
INFLUENZA0000000000000000000000000000000000000000010000000000(not set)
PNEUMONIA0000000000010000000000001000000000000000000000000000(not set)
STEMI0000101010000000000000000000000100000000000000000000(not set)
STROKE12327312301344306342300336277167182202161161822543182613032983612623613583682331571012072333222833513173702701181371481411211641591301699000000(not set)
UTICARIA159182816668739190785774667563679787109129141123122156139128111655853130117113153123112905463513841685747523700000(not set)

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

Showing 1-24 of 24 items.
AmpurnameAcute PharyngitisAsthmaBronchitisChronic RhinitisCopd1Copd2ConjunctivitisHeartInfluenzaPneumoniaDermatitisUticariaStemiStroke
จอมทอง1576304245151,55303,813004492400503
แม่แจ่ม17504581029065201,03300981830495
เชียงดาว42073312838108010032800280
ดอยสะเก็ด3,43505401724882702,7580076629701,096
แม่แตง591014403862,41005,16800941480257
แม่ริม94035367832003,3350052046
สะเมิง1,7091131402241,0140681001861000267
ฝาง2100378426402,37606,7110019528401,422
แม่อาย3651268535922,46602,959001772960639
พร้าว157311723841,53402,8510026818001,090
สันป่าตอง3,195098685241,61705,972101,18953001,682
สันกำแพง5,3340142827068401,647002211610674
สันทราย2951472749162075101112980207
หางดง248052713071,18204,087006383110469
ฮอด6111142839042,09404,402002192152492
ดอยเต่า2556369073378601,194001702160159
อมก๋อย11729285194916090929002121950205
สารภี15415142113548501,81300140932356
เวียงแหง87816004236701,024005650065
ไชยปราการ310830155509068100101580321
แม่วาง3,91011051224181801,35400961760356
แม่ออน74045745940102009458029
ดอยหล่อ7606401098794136013129067
กัลยาณิวัฒนา20513100002100
 22,115966,3362247,49323,820454,202125,5514,001411,177

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2022

Showing 1-24 of 24 items.
HcodeHosnameAcute PharyngitisAsthmaBronchitisChronic RhinitisCopd1Copd2ConjunctivitisHeartInfluenzaPneumoniaDermatitisUticariaStemiStroke
10713โรงพยาบาลนครพิงค์94035367832003,3350052046
11119โรงพยาบาลจอมทอง1576304245151,55303,813004492400503
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา17504581029065201,03300981830495
11121โรงพยาบาลเชียงดาว42073312838108010032800280
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3,43505401724882702,7580076629701,096
11123โรงพยาบาลแม่แตง591014403862,41005,16800941480257
11124โรงพยาบาลสะเมิง1,7091131402241,0140681001861000267
11125โรงพยาบาลฝาง2100378426402,37606,7110019528401,422
11126โรงพยาบาลแม่อาย3651268535922,46602,959001772960639
11127โรงพยาบาลพร้าว157311723841,53402,8510026818001,090
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง3,195098685241,61705,972101,18953001,682
11129โรงพยาบาลสันกำแพง5,3340142827068401,647002211610674
11130โรงพยาบาลสันทราย2951472749162075101112980207
11131โรงพยาบาลหางดง248052713071,18204,087006383110469
11132โรงพยาบาลฮอด6111142839042,09404,402002192152492
11133โรงพยาบาลดอยเต่า2556369073378601,194001702160159
11134โรงพยาบาลอมก๋อย11729285194916090929002121950205
11135โรงพยาบาลสารภี15415142113548501,81300140932356
11136โรงพยาบาลเวียงแหง87816004236701,024005650065
11137โรงพยาบาลไชยปราการ310830155509068100101580321
11138โรงพยาบาลแม่วาง3,91011051224181801,35400961760356
11139โรงพยาบาลแม่ออน74045745940102009458029
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ7606401098794136013129067
23736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา20513100002100
  22,115966,3362247,49323,820454,202125,5514,001411,177

ตารางแสดงสถานบริการ แยกกลุ่มโรคและเดือน ปี 2022

Showing 1-225 of 225 items.
ปีHcodeสถานบริการกลุ่มโรคม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ยต.คพ.ยธ.ค
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์ACUTE_PHARYNGITIS50422000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์BRONCHITIS17144000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์CHRONIC_RHINITIS20151000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์COPD142351000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์COPD216112930000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์DERMATITIS320000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์HEART1,6671,532136000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์STROKE15301000000000
202210713โรงพยาบาลนครพิงค์UTICARIA110000000000
202211119โรงพยาบาลจอมทองACUTE_PHARYNGITIS14937141838360000
202211119โรงพยาบาลจอมทองASTHMA110020020000
202211119โรงพยาบาลจอมทองBRONCHITIS47323411395410770000
202211119โรงพยาบาลจอมทองCHRONIC_RHINITIS343151250000
202211119โรงพยาบาลจอมทองCOPD185696538936317850000
202211119โรงพยาบาลจอมทองCOPD2227218216125232238662310000
202211119โรงพยาบาลจอมทองDERMATITIS4866733273627880000
202211119โรงพยาบาลจอมทองHEART3405108852043066821367500000
202211119โรงพยาบาลจอมทองSTROKE80778123776820770000
202211119โรงพยาบาลจอมทองUTICARIA23262619434815400000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาACUTE_PHARYNGITIS259125223383715000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาBRONCHITIS1006861543521313130000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาCHRONIC_RHINITIS410121010000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาCOPD15748515434695314000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาCOPD211810116441141021510933000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาDERMATITIS182013101811710000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาHEART206136341041371716810869000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาSTROKE4962103086116119734000
202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาUTICARIA191809263594324000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวACUTE_PHARYNGITIS09101037111000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวBRONCHITIS33106314223000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวCHRONIC_RHINITIS000011100000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวCOPD13120017379419000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวCOPD219505044116710931000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวDERMATITIS0200106293000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวHEART013401392771392110000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวSTROKE618204182169025000
202211121โรงพยาบาลเชียงดาวUTICARIA200014333253000
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดACUTE_PHARYNGITIS272671,0671,01324617819625210161270
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดBRONCHITIS26211779335579111133490
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดCHRONIC_RHINITIS012003115220
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดCOPD128231718203323252324140
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดCOPD28785496210579751077856440
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดDERMATITIS616240658494661108157460
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดHEART2041025103752041702042392731713060
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดSTROKE10810095721021099812712397650
202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ดUTICARIA15142323353727504121110
202211123โรงพยาบาลแม่แตงACUTE_PHARYNGITIS267030168213535947319110
202211123โรงพยาบาลแม่แตงBRONCHITIS62220156254528130
202211123โรงพยาบาลแม่แตงCOPD145343727434917373444190
202211123โรงพยาบาลแม่แตงCOPD2259262168201299255177301198199910
202211123โรงพยาบาลแม่แตงDERMATITIS1416867126711430
202211123โรงพยาบาลแม่แตงHEART4425103065103746123407484086802380
202211123โรงพยาบาลแม่แตงSTROKE29191223282424362124170
202211123โรงพยาบาลแม่แตงUTICARIA8910161430151991080
202211124โรงพยาบาลสะเมิงACUTE_PHARYNGITIS931578274312021926816110
202211124โรงพยาบาลสะเมิงASTHMA140103010100
202211124โรงพยาบาลสะเมิงBRONCHITIS2610615112426665550250
202211124โรงพยาบาลสะเมิงCOPD12224222827271119171890
202211124โรงพยาบาลสะเมิงCOPD2105997595127119661359758380
202211124โรงพยาบาลสะเมิงDERMATITIS251081524281722141580
202211124โรงพยาบาลสะเมิงHEART102136006834341703435680
202211124โรงพยาบาลสะเมิงSTROKE45252518313118261325100
202211124โรงพยาบาลสะเมิงUTICARIA11510616711119950
202211125โรงพยาบาลฝางACUTE_PHARYNGITIS12171571721647302990
202211125โรงพยาบาลฝางBRONCHITIS32221126353418688332170
202211125โรงพยาบาลฝางCHRONIC_RHINITIS363468263100
202211125โรงพยาบาลฝางCOPD172813158897351854937140
202211125โรงพยาบาลฝางCOPD2329336135171270300116409140106640
202211125โรงพยาบาลฝางDERMATITIS2931814232482719930
202211125โรงพยาบาลฝางHEART9888172726139565443741,0576133751020
202211125โรงพยาบาลฝางSTROKE1851651201281731797117011582340
202211125โรงพยาบาลฝางUTICARIA3021919393135472517110
202211126โรงพยาบาลแม่อายACUTE_PHARYNGITIS33552719323221614229140
202211126โรงพยาบาลแม่อายASTHMA241111000110
202211126โรงพยาบาลแม่อายBRONCHITIS4760352732595110215374450
202211126โรงพยาบาลแม่อายCHRONIC_RHINITIS200000100000
202211126โรงพยาบาลแม่อายCOPD153453848707250646557300
202211126โรงพยาบาลแม่อายCOPD2326299180203336264125334168150810
202211126โรงพยาบาลแม่อายDERMATITIS152313172313728211430
202211126โรงพยาบาลแม่อายHEART2722731701026123742044082721701020
202211126โรงพยาบาลแม่อายSTROKE60654254658139867250250
202211126โรงพยาบาลแม่อายUTICARIA18162825413228482523120
202211127โรงพยาบาลพร้าวACUTE_PHARYNGITIS321772651320212770
202211127โรงพยาบาลพร้าวASTHMA000000002010
202211127โรงพยาบาลพร้าวBRONCHITIS972438718292280
202211127โรงพยาบาลพร้าวCHRONIC_RHINITIS000000010010
202211127โรงพยาบาลพร้าวCOPD126403930383423504531280
202211127โรงพยาบาลพร้าวCOPD217214814810115719113016116481810
202211127โรงพยาบาลพร้าวDERMATITIS2027301230303336261590
202211127โรงพยาบาลพร้าวHEART3785471391723471373093081722051370
202211127โรงพยาบาลพร้าวSTROKE1281418785117146791007486470
202211127โรงพยาบาลพร้าวUTICARIA821121622331517171360
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองACUTE_PHARYNGITIS48454561,092263349305279201100570
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองBRONCHITIS28414714412210910413710984610
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองCHRONIC_RHINITIS200111020010
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองCOPD146573137625553655539240
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองCOPD2166138124138147267123178132121830
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองDERMATITIS13011264104142158881539882580
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองHEART9205493094777144103786145807832380
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองINFLUENZA000000000100
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองSTROKE201156101135191183143221126138870
202211128โรงพยาบาลสันป่าตองUTICARIA43464339776348584944200
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงACUTE_PHARYNGITIS184421,6341,56847735732143483000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงBRONCHITIS1112179242092317000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงCHRONIC_RHINITIS004210010000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงCOPD1331931243935314315000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงCOPD27798926669102659619000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงDERMATITIS23222932353815207000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงHEART23924023913831170102138170000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงSTROKE6597715710885738830000
202211129โรงพยาบาลสันกำแพงUTICARIA16141516312126184000
202211130โรงพยาบาลสันทรายACUTE_PHARYNGITIS65718351010106620
202211130โรงพยาบาลสันทรายASTHMA001000000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายBRONCHITIS126152000110100
202211130โรงพยาบาลสันทรายCHRONIC_RHINITIS3315600000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายCOPD1118181000100100
202211130โรงพยาบาลสันทรายCOPD24928433501113100
202211130โรงพยาบาลสันทรายDERMATITIS3028282021020100
202211130โรงพยาบาลสันทรายHEART10410337417000000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายPNEUMONIA000001000000
202211130โรงพยาบาลสันทรายSTROKE6139623810031200
202211130โรงพยาบาลสันทรายUTICARIA2213332300014020
202211131โรงพยาบาลหางดงACUTE_PHARYNGITIS28241317182514373222180
202211131โรงพยาบาลหางดงBRONCHITIS26132624653388115106490
202211131โรงพยาบาลหางดงCHRONIC_RHINITIS000001000000
202211131โรงพยาบาลหางดงCOPD136341215304123422734130
202211131โรงพยาบาลหางดงCOPD214212766561491508515510987560
202211131โรงพยาบาลหางดงDERMATITIS48755840568939965153330
202211131โรงพยาบาลหางดงHEART4763421701043066472045113746133400
202211131โรงพยาบาลหางดงSTROKE67403620484831643853240
202211131โรงพยาบาลหางดงUTICARIA35232422343628352728190
202211132โรงพยาบาลฮอดACUTE_PHARYNGITIS1734182013325065135154730
202211132โรงพยาบาลฮอดASTHMA201052010000
202211132โรงพยาบาลฮอดBRONCHITIS3243158242935437476490
202211132โรงพยาบาลฮอดCHRONIC_RHINITIS100000000020
202211132โรงพยาบาลฮอดCOPD1919570639195899010369480
202211132โรงพยาบาลฮอดCOPD21772432091692791991542481681281200
202211132โรงพยาบาลฮอดDERMATITIS1517222126221624341570
202211132โรงพยาบาลฮอดHEART6835103432754432733406493404081380
202211132โรงพยาบาลฮอดSTEMI020000000000
202211132โรงพยาบาลฮอดSTROKE55425148595931574824180
202211132โรงพยาบาลฮอดUTICARIA1218152430222031132190
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าACUTE_PHARYNGITIS921101214222141524580
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าASTHMA110001021000
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าBRONCHITIS171615872835628866270
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าCOPD162585559828271918655320
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าCOPD2100786765798943937959340
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าDERMATITIS25815822151829141060
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าHEART1036868102136171682391701680
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าSTROKE201717820121721121050
202211133โรงพยาบาลดอยเต่าUTICARIA15192017273224181418120
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยACUTE_PHARYNGITIS131426192722410000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยASTHMA1100241146000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยBRONCHITIS48402123946215918000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยCHRONIC_RHINITIS561033010000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยCOPD1736311377985279125000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยCOPD275871860991022511825000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยDERMATITIS333651245314415000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยHEART1391383401052041138170000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยSTROKE223277323974514000
202211134โรงพยาบาลอมก๋อยUTICARIA24168124136123511000
202211135โรงพยาบาลสารภีACUTE_PHARYNGITIS1113041244114118000
202211135โรงพยาบาลสารภีASTHMA041042022000
202211135โรงพยาบาลสารภีBRONCHITIS131111172645316000
202211135โรงพยาบาลสารภีCHRONIC_RHINITIS000010000000
202211135โรงพยาบาลสารภีCOPD1232781118217191000
202211135โรงพยาบาลสารภีCOPD2101731536707888222000
202211135โรงพยาบาลสารภีDERMATITIS26176520264279000
202211135โรงพยาบาลสารภีHEART34134035692063423541035000
202211135โรงพยาบาลสารภีSTEMI100000010000
202211135โรงพยาบาลสารภีSTROKE56562223555316669000
202211135โรงพยาบาลสารภีUTICARIA9163314234183000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงACUTE_PHARYNGITIS13446756513414399200
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงASTHMA000100000000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงBRONCHITIS3867781128000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงCOPD18126612151000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงCOPD2554363413746185311000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงDERMATITIS641031361103000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงHEART272238682041041020234000
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงSTROKE91611776152010
202211136โรงพยาบาลเวียงแหงUTICARIA8594354102000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการACUTE_PHARYNGITIS091053193000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการBRONCHITIS189132062168000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการCOPD132242731194297000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการCOPD297701435121825805000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการDERMATITIS10101733191164000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการHEART681020341022053410234000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการSTROKE60274316458105314000
202211137โรงพยาบาลไชยปราการUTICARIA7607199721000
202211138โรงพยาบาลแม่วางACUTE_PHARYNGITIS14201,0571,421335136282276210105540
202211138โรงพยาบาลแม่วางASTHMA000000001000
202211138โรงพยาบาลแม่วางBRONCHITIS952268413301790
202211138โรงพยาบาลแม่วางCHRONIC_RHINITIS200011121310
202211138โรงพยาบาลแม่วางCOPD128252019231919232719190
202211138โรงพยาบาลแม่วางCOPD28286825810679611125160410
202211138โรงพยาบาลแม่วางDERMATITIS148296189177510
202211138โรงพยาบาลแม่วางHEART2052061053510610613873140691710
202211138โรงพยาบาลแม่วางSTROKE31412424393629383633250
202211138โรงพยาบาลแม่วางUTICARIA1171116232613271517100
202211139โรงพยาบาลแม่ออนACUTE_PHARYNGITIS1561813137011000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนBRONCHITIS1278276010200
202211139โรงพยาบาลแม่ออนCHRONIC_RHINITIS232000000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนCOPD112783105000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนCOPD239111411811000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนDERMATITIS131419122211030000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนHEART34068000000000
202211139โรงพยาบาลแม่ออนSTROKE724743100100
202211139โรงพยาบาลแม่ออนUTICARIA610101269122000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อACUTE_PHARYNGITIS2910132460102000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อBRONCHITIS01010153961100
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อCONJUNCTIVITIS011110000000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อCOPD115861621153186100
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อCOPD2115103971141401102714627000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อDERMATITIS665452030000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อHEART680000003434000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อPNEUMONIA001000000000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อSTROKE111095551192000
202211643โรงพยาบาลดอยหล่อUTICARIA532626121100
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาACUTE_PHARYNGITIS200000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาBRONCHITIS500000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาCHRONIC_RHINITIS100000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาCOPD1300000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาCOPD2100000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDERMATITIS200000000000
202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาUTICARIA100000000000
    15,65615,13814,01514,29314,78014,4798,31316,9689,6937,4884,2030

ตารางแสดงสถานบริการที่ส่งข้อมูลเข้า API Center จำแนกตามเดือน ปี 2022

Showing 1-24 of 24 items.
#ปีHcodeสถานบริการม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ยต.คพ.ยธ.ค
1202210713โรงพยาบาลนครพิงค์9,0589,5021,101000000000
2202211119โรงพยาบาลจอมทอง54,31663,12768,82022,78954,64853,22213,66455,8133225241540
3202211120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา31,58730,9593,27311,63627,89429,3887,13429,9166,875000
4202211121โรงพยาบาลเชียงดาว3,85811,7902,528013,85224,8514,84833,7528,984000
5202211122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด27,88530,44130,69425,11626,56725,18228,47735,39124,35519,20410,6740
6202211123โรงพยาบาลแม่แตง26,85126,97326,89925,24828,64230,76516,98632,36724,78322,58214,8650
7202211124โรงพยาบาลสะเมิง12,6499,60412,06811,20914,04115,26810,01317,52513,25410,9536,1910
8202211125โรงพยาบาลฝาง60,36977,86571,60860,02466,08657,02027,12562,30140,77122,48011,3650
9202211126โรงพยาบาลแม่อาย23,52124,46236,27626,95628,31626,69716,81330,69320,62416,3539,3820
10202211127โรงพยาบาลพร้าว28,53528,42526,02420,89127,83720,48014,92719,69617,09218,49712,0350
11202211128โรงพยาบาลสันป่าตอง45,74246,82239,70048,33655,30756,30534,78054,88938,65730,85819,9920
12202211129โรงพยาบาลสันกำแพง19,68522,91922,51420,23620,35320,84817,02022,7457,254000
13202211130โรงพยาบาลสันทราย20,98915,19820,90812,2355204183567554822971570
14202211131โรงพยาบาลหางดง34,52133,49824,54219,57425,07530,13118,51133,01621,55121,60814,2010
15202211132โรงพยาบาลฮอด25,94723,13225,32522,70625,78628,12119,55926,32822,66817,67213,7930
16202211133โรงพยาบาลดอยเต่า15,73913,17722,32918,13414,93713,82012,41017,16012,8669,9406,3140
17202211134โรงพยาบาลอมก๋อย21,91823,8673,3209,35024,53426,8275,44028,5867,602000
18202211135โรงพยาบาลสารภี22,39226,71312,43710,13323,25321,5664,19622,3655,826000
19202211136โรงพยาบาลเวียงแหง8,0947,52710,6035,7405,3604,8881,0235,6201,9961841180
20202211137โรงพยาบาลไชยปราการ14,1859,3191,1707,75818,78515,6582,85314,0574,978000
21202211138โรงพยาบาลแม่วาง16,42114,26519,29115,77513,61912,19110,78914,91312,2169,8247,0970
22202211139โรงพยาบาลแม่ออน3,3874,9035,1454,2972,5162,90381282204195860
23202211643โรงพยาบาลดอยหล่อ4,1253,4955,3434,6993,8093,9508104,7421,686221870
24202223736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42100000000000
   532,195557,983491,918402,842521,737520,499267,815562,912295,046201,392126,5110

ตารางแสดงสถานบริการที่ส่งข้อมูลเข้า API Center จำแนกตามวัน ปี 2022

Showing 1-233 of 233 items.
HcodeHnameMonthsD01D02D03D04D05D06D07D08D09D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31
10713โรงพยาบาลนครพิงค์118404844333855747232535656561349948025585155411416308250306118794223322832121965637383
10713โรงพยาบาลนครพิงค์2403292294358105964413604024483461689746655983533360235252547561465548376140182385000
10713โรงพยาบาลนครพิงค์33553603860000000000000000000000000000
11119โรงพยาบาลจอมทอง13633545033,1692,0972,3152,4363593192,7023,1052,2992,4192,4173832602,4312,5262,3892,4422,1863692402,5802,6992,5082,3442,7282743492,751
11119โรงพยาบาลจอมทอง24,3293,4172,9943,0273663123,3113,7973,0263,2592,3075114093,0083,8885473,3472,8424883673,1723,4332,3542,6462,7765203412,333000
11119โรงพยาบาลจอมทอง33,3152,4263,4464,1611,5991,4873,0933,9262,5732,8032,2144423402,4722,9792,5992,5982,9444663592,8073,3922,5672,6932,5595278513,2553,7032240
11119โรงพยาบาลจอมทอง400000000000000000002,8442,5992,5666585092,7473,1562,3492,5212,3015390
11119โรงพยาบาลจอมทอง54012,3242,9485512,4512,2784413442,7922,8071,9552,2065114643356033,0942,4472,2491,9523953932,5132,8853,7052,8162,3454113452,6493,038
11119โรงพยาบาลจอมทอง62,1882,0755444133172,7102,9912,2722,2452,1244213142,3552,7842,6612,0652,2744593212,8922,9422,6572,6262,1584513822,6772,8302,046280
11119โรงพยาบาลจอมทอง75345539889109212860000003533,6835,0582,482547650447347
11119โรงพยาบาลจอมทอง82,2892,8442,2272,6172,5954763782,5083,5852,8383,1186104953553,4793,7292,7152,6852,777611333,0241,8152,7612,6274523302,4091114
11119โรงพยาบาลจอมทอง974651164766411686125101217151220121224141718250
11119โรงพยาบาลจอมทอง101617241616242016924161924201414261918241416612121383012520
11119โรงพยาบาลจอมทอง1111121618810191012121142720000000000000000
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา11271841671,0542,1261,7032,2542111058531,0781,8011,6681,5503132777771,1431,6061,6861,7764333679931,2751,5941,5951,091653485642
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา21,6081,0991,0871,1691812531,3281,2641,3471,2041,2032782629981,5484181,5511,3094154071,2111,8451,9071,8011,8751,614939838000
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา31,0619101,2940000000000000000003000000500
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา4030011000000000000001,2781,2831,1691,0013909001,2901,1491,0579951,1100
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา51849671,1963201,4011,0392341901,0881,3861,4281,3213251871712491,4251,1061,6301,7151782561,3821,6341,2211,5201,2062252531,4301,027
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา61,0201,5092651561581,0312,0311,1351,5071,7432091848441,5181,4021,3421,6152131612,1161,3281,9981,1751,0163351557741,2451,190130
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา7000000000000000000400003951,2711,5551,904611680461253
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา81,5971,3971,5801,1971,5841831651,5171,3591,3151,0232302072111,4411,1231,3491,0811,3851722148281,2261,1211,2951,0101891539271,3711,466
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา99551,0071931461,1491,1671,0641,179150000000000000000000000
11121โรงพยาบาลเชียงดาว1000000000000000000000007314938754395719268589
11121โรงพยาบาลเชียงดาว278295557654713372628420016011070886016649571778761,0574768747076257296922000
11121โรงพยาบาลเชียงดาว37071,07867667000000000000000000000000000
11121โรงพยาบาลเชียงดาว5000000000000001032371,2731,4539581,087110901,2401,0671,4859851,09185811,3891,118
11121โรงพยาบาลเชียงดาว61,2709911981051171,1681,2221,3328491,235122921,3271,2301,1429371,209134991,2291,2251,4341,1081,1941281151,4129601,26340
11121โรงพยาบาลเชียงดาว70000000000000000000000001,4491,2451,482192244107129
11121โรงพยาบาลเชียงดาว81,5371,2831,4231,1671,3401221311,7101,3001,4701,1201631351462,0631,5131,7871,0471,714145902,4141,1041,5699961,1921401541,6941,5551,528
11121โรงพยาบาลเชียงดาว91,0871,1231331121,9381,7321,5601,220790000000000000000000000
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด13282963338671,0326951,1104073941,1631,0321,4111,0231,3527216461,3481,1261,2611,0111,2996535501,0601,1121,1591,1751,1124784971,234
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด21,2501,4781,3911,6476987531,3581,3651,4478801,0685756151,2541,2565981,0811,5266906731,2591,2591,4531,0561,3147706001,127000
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด31,2021,1889421,0865825501,0301,1151,0828571,2326346851,0901,0511,0188911,2806686291,1621,0191,3649951,3486436231,3351,2961,183914
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด41,0834985461,0531,0075631,1841,2555544319483362813481863983558151,2711,4361,2381,6435064931,4801,1621,2341,0641,3713770
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด52911,2071,3044081,3261,2663902701,2621,2691,1719793443282704531,3261,1161,0851,3202322941,1761,1409321,1081,4443002671,2071,082
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด61,0859133743612691,2781,1111,0118641,2913683091,0631,1049998521,1742773301,1751,2541,2088841,1942932631,1469689308340
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด77523742779261,0499261,4431,6043692671,7561,5683201925523703522,1741,9331,5361,4731,7162293311,8221,5851,269291412303306
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด81,4161,8751,1441,8352,0593892641,8921,6391,1841,7393723643381,7781,2691,2871,6641,3683963001,4871,4481,0821,2031,2443183081,2061,2021,321
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด91,0441,2573554181,0331,1531,1229877743112639381,0198989581,0592633146897651,0317279902863051,0921,1711,0858901,1580
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด102493856001,0889928409012903445781,2011,1252972993332047349659728916922852121155846477581,178259282904
11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด117279376155052582688702488159061,36332533671273360145500000000000000
11123โรงพยาบาลแม่แตง12413163119561,4091,0211,2262512731,1658891,5171,3391,3082582501,3151,0311,5991,2781,1314064171,0711,0031,1439951,0284581771,069
11123โรงพยาบาลแม่แตง28171,5731,2601,1823783551,3481,0131,4551,4931,2514353831,2439973631,3251,2303892891,0341,1521,3501,2721,2455223601,259000
11123โรงพยาบาลแม่แตง31,1751,5741,4147743032423396801,1951,1389305352039251,0261,1291,0279024942731,3519711,2108311,1654742757139231,2921,416
11123โรงพยาบาลแม่แตง41,3585315851,1319514821,5528701913669866412453882813581827705001,8341,6601,8033912391,3671,2511,3021,6091,1622620
11123โรงพยาบาลแม่แตง52361,1268483241,3741,8804482441,3131,1872,1151,4545412862743161,3851,5871,5421,1842452721,1308351,3411,2751,1823372621,0101,089
11123โรงพยาบาลแม่แตง61,6251,4474402402121,2628361,5871,5431,4722292651,4059381,4831,7471,5452792801,0911,1741,5321,4901,6953793211,2589971,1348590
11123โรงพยาบาลแม่แตง79711501193376551,0811,0499683332035595513722794552632192724808808487351712569701,0101,643288303255311
11123โรงพยาบาลแม่แตง81,1008291,5441,4291,4122972821,6471,6801,6231,5134322302391,0161,1361,4241,4861,4612262701,1261,0221,6391,3621,6093712941,1689511,549
11123โรงพยาบาลแม่แตง91,4281,4262912581,2739691,5571,3911,2132111768817358211,2471,2512662751,0709571,2079206612602515685288948409580
11123โรงพยาบาลแม่แตง102262398056261,3709011,2352472341,3171,3099793433311902211,0889438971,3451,2981582533331,1129979171,1302242031,111
11123โรงพยาบาลแม่แตง119941,2701,1067112621927538001,1169741,3407242121,0991,0521,2051,05500000000000000
11124โรงพยาบาลสะเมิง113010315750599077750869108401635802558322777551362371867535814911527855248479342212093539
11124โรงพยาบาลสะเมิง27276618732811238655361577586937550771906213115430171112464130354290353287246394000
11124โรงพยาบาลสะเมิง358267849927694613315515425423171116825912041229250510370398442915847372320175468636541541
11124โรงพยาบาลสะเมิง4493135128404455166328285127191483115125270129233230337828629615751322673606018778414182030
11124โรงพยาบาลสะเมิง51335005592761,00345611512047485672594619218913718877870778136174137457738719774358128134452574
11124โรงพยาบาลสะเมิง69179511491461126276917088953111761154479418999753531091435304818601,1074131091223934476365050
11124โรงพยาบาลสะเมิง732914711746529927253959811412839051712289125911333106646388172256610689559875313515774100
11124โรงพยาบาลสะเมิง87586748211,2275571111395169328941,120871531495557668519733821501595174709771,11134797154377645856
11124โรงพยาบาลสะเมิง91,05443016311360584386779924112180250876527922199109633576335737692481091123415505223933850
11124โรงพยาบาลสะเมิง109112828428787148340413812233658780813216397122357468408870351122681165518271,00416612186385
11124โรงพยาบาลสะเมิง1125780275711913812730829459551120113214425755454944600000000000000
11125โรงพยาบาลฝาง14484845733,2843,6292,6502,4335325403,3342,5692,5232,9882,1995844152,9702,5612,3252,5182,2564493983,1502,6203,9142,5962,0304593972,541
11125โรงพยาบาลฝาง22,6812,3932,8702,3567684123,2202,6112,4363,3472,6319761,2244,4943,2651,2573,6193,3861,6421,7374,4474,0994,2464,1614,0522,2302,2185,087000
11125โรงพยาบาลฝาง34,5484,7304,6453,1712,8293,0383,4912,3502,9522,3471,7009021,1901,3202,5902,9991,8552,1761,5101,0951,5301,7762,4902,2792,0381,0021,1302,1782,2411,7921,714
11125โรงพยาบาลฝาง41,7921,1281,2741,7671,8081,3751,9491,5991,1219401,3671,1901,0099281,3001,2151,1771,9271,4153,9554,2023,4181,2341,8603,4354,0473,4984,2122,9229600
11125โรงพยาบาลฝาง56792,2913,5805992,8303,4987025613,1193,4072,5203,7424946826017073,9562,4983,9352,6405425523,2073,6223,3283,1122,3095245522,7062,591
11125โรงพยาบาลฝาง62,3853,3914384333722,8132,7092,1452,5672,1745414552,6132,7332,2202,7172,5775834982,8132,8632,5192,8582,3165105332,7612,6362,2386090
11125โรงพยาบาลฝาง78234082949881,1131,5811,9578181954558037393275014904052961,2324041,3917416353244632,7622,6682,492415457493455
11125โรงพยาบาลฝาง82,7662,5902,3442,9032,7375234652,6482,5792,3642,7733855245913,0402,7032,4302,7042,6166124862,5412,5852,5182,8962,0885185272,8442,7002,301
11125โรงพยาบาลฝาง92,7562,4235194942,8563,0872,7312,8398214814231,1421,3821,2351,5399333394161,4651,1801,7499121,4655063091,5581,1931,6097831,6260
11125โรงพยาบาลฝาง104212685405038381,4671,7795223393559581,4975394614824129206819866011,1481764754261,1129769371,142473460586
11125โรงพยาบาลฝาง115626228491,2034333904059604331,0551,4113955029685605368100000000000000
11126โรงพยาบาลแม่อาย12272752801,3161,2568299874122009651,2781,3139607322151559211,2441,0988779082251801,0361,2251,174908921262871,055
11126โรงพยาบาลแม่อาย21,5551,2239019491601489409291,4219742,0982492721,0361,1922851,0909672931301,2231,4151,3991,0348182953251,141000
11126โรงพยาบาลแม่อาย31,3361,2371,9879004924881,1209759953,0309005875591,4541,5691,2411,3581,2167456762,0032,2651,5187616535395351,4211,1001,4511,165
11126โรงพยาบาลแม่อาย41,1005734119399845391,1666124894387339365135694754533541,1001,6111,9191,4831,1974553661,4271,6341,6651,2721,2542890
11126โรงพยาบาลแม่อาย53091,3681,4226561,3761,2753172461,4031,5311,5411,0333082642852721,6311,5759741,0132102621,3691,3011,6959191,0193092531,1271,053
11126โรงพยาบาลแม่อาย61,2981,1912262492041,2381,5931,2931,0198602181571,4931,4101,4841,1589302152631,1671,2221,1751,1449541971901,2641,1091,3114650
11126โรงพยาบาลแม่อาย76841622207185006206807872172124278372342883352502194058611,3994224922152371,4681,2841,541276341272210
11126โรงพยาบาลแม่อาย81,4711,3691,3891,2261,1302242291,0561,3401,2701,1091972222481,1551,3361,3251,3471,1212252201,2041,2291,5821,5379833793401,1681,3241,738
11126โรงพยาบาลแม่อาย91,3769664313871,1321,1961,3871,2374121882123488666209146502192688001,0159594986562872494758779329671000
11126โรงพยาบาลแม่อาย101442354737484131,2286462082056391,3065201352972562428988906225791,0092192012661,021500488639207269850
11126โรงพยาบาลแม่อาย118477185056171912336929161,03450831520322780570955730500000000000000
11127โรงพยาบาลพร้าว1301061,2491,8211,4401,191317016011,4081,7031,4141,4937861066191,2931,7261,5131,2537191108001,0501,4021,37190281189824
11127โรงพยาบาลพร้าว21,2701,3631,1791,050803761,1441,4581,4841,4121,2237011531,0691,2852181,4971,2949263801,1691,3801,1419001,2264055021,717000
11127โรงพยาบาลพร้าว31,2261,0891,0348994402619201,2928841,2048323882801,0791,2819401,3518783483238026949691,1351,0193182869249539431,032
11127โรงพยาบาลพร้าว49302911989867404191,4849914503928765682723583703603489586359191,1121,1622492688881,2011,0511,1981,0191980
11127โรงพยาบาลพร้าว52029011,1411,0761,351926922969611,2341,7391,0651208721225891,4081,5441,0457811061248951,3491,4041,0559148768761,0681,075
11127โรงพยาบาลพร้าว67309551221301359411,3658339571,1271301588821,5637221,113916101897721,0216921,09890023997034677799570
11127โรงพยาบาลพร้าว71,010931134581,0661,0451,0251,2268310181171310414693131257754001,2649697128512268881854209813495
11127โรงพยาบาลพร้าว885891576173994086808996958541,108117128936179327519746411171281,145727667901373981451,2188621,127
11127โรงพยาบาลพร้าว9708896106117450892957929622771199275727749315763282731,026397854646391130795007246446997480
11127โรงพยาบาลพร้าว108536974008008677339481184347787225606245521001,3645775935336977691101,0814824061,00773274295888
11127โรงพยาบาลพร้าว11453705787509876731,0005058736505098411001,2061,1218191,00800000000000000
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง13892115492,6372,3282,1471,9894633022,4852,0841,9511,9731,8414562872,0992,1502,0922,0051,7013272521,9842,2802,4221,8751,7044282772,054
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง22,2102,3422,0711,7874783722,4562,4592,1892,2881,8805483282,1182,3675992,3752,3174524052,3812,3432,3262,3491,9004364912,555000
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง32,1151,9642,1021,0115562521,8841,1048591,0191,5275485141,3751,3151,7131,4157646414911,5621,9591,2562,1771,7857568411,7041,7191,1721,600
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง41,3387127471,6092,0941,0152,3191,0999166822,1522,0928158068307967561,8401,6152,9302,9262,4296744503,2703,1282,7542,8022,1855550
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง54632,8532,8435652,6682,2814774003,1232,8072,6152,1585654463526123,0462,6362,2002,0993743253,1192,7692,7142,4032,0944533282,9992,520
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง62,2572,3065864973463,1212,6602,3772,1902,1194312962,8592,3522,6182,2282,4443764462,7042,6922,7682,6852,3194743402,8923,1052,7701,0470
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง71,1064843751,2751,6781,8261,5531,3102653011,6161,2214774796255634251,9681,5531,4261,7701,1134204152,8662,7933,105530601264377
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง85587501,0152,0172,0174674022,9562,9272,4892,3854754674293,1702,8182,7642,2492,1723802953,0452,7382,7262,2262,1844223942,8022,6222,528
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง92,2022,1444284182,9223,0012,8832,0901,0014732481,2771,2028201,8237934232981,2871,2291,8941,1221,2274152711,4251,7571,0261,6389200
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง103802551,2651,2161,1531,5981,4674922391,6851,2321,4733454143962981,3641,9111,3391,5401,5811772575021,5981,6161,4119643212732,096
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง111,4921,6341,1571,1853932731,8111,2421,2352,0301,6424653061,3291,2101,3721,21600000000000000
11129โรงพยาบาลสันกำแพง11901421519157638321,0242361878671,1187607988412061578251,1287778749441631569341,148845664789183170898
11129โรงพยาบาลสันกำแพง21,3216806859492462431,0129931,0258561,1344421701,1071,2543161,0301,0123253871,0931,1811,2241,1481,3033203361,127000
11129โรงพยาบาลสันกำแพง31,1478338221,1363332608479869607279942523221,1301,1675755158673642735925591,0128351,1953622901,061735869494
11129โรงพยาบาลสันกำแพง48912893586159283531,2381,1846263841,1308793742913283043321,0968888698378972182369769828977378292700
11129โรงพยาบาลสันกำแพง52439471,1122659981,0122381909709947988751921812012321,1328149298731871819539557828329451501841,112876
11129โรงพยาบาลสันกำแพง69038752171901201,0211,0869551,0859281781808939557088178711691691,0371,0789158187791831829501,1297966610
11129โรงพยาบาลสันกำแพง74521841707179125593649542311845198554292502762952061,1128779881,0771,0931422241,0161,160956242217200159
11129โรงพยาบาลสันกำแพง81,0481,3748348638711772018471,1647588561932342251,0761,0589027331,0662172118881,1079137428191761509651,154923
11129โรงพยาบาลสันกำแพง97938631631981,0621,20587479596415018430000000000000000000
11130โรงพยาบาลสันทราย11791172468638899459263273158617407727116923542479979089709008632992491,1341,0041,0571,160967261259777
11130โรงพยาบาลสันทราย2660813629000000003935061,1399846441,2321,0973813101,1399771,052938891282280851000
11130โรงพยาบาลสันทราย3738801738763271169870718797829806264164959955712950728238193960896909867777284173884870924701
11130โรงพยาบาลสันทราย46671602019329292628488402421881,00381822825319421918095683286674640670212492893020
11130โรงพยาบาลสันทราย52900413325453897411193368010713759460178
11130โรงพยาบาลสันทราย6462108436153720266857224613126812661667100
11130โรงพยาบาลสันทราย71112510639124661710653441486611525891162310
11130โรงพยาบาลสันทราย811433642262312178131229387473011192345182831325123103192424
11130โรงพยาบาลสันทราย92147292619284316154192115141315681481271343991112210
11130โรงพยาบาลสันทราย10377151681115141415321210162646134121810913122
11130โรงพยาบาลสันทราย1191383011054872026463300000000000000
11131โรงพยาบาลหางดง13033203671,8181,9771,2721,6434614551,6671,6041,6921,3511,2423934501,5051,6541,6451,2961,3843703021,3141,6901,5231,2701,4213833871,362
11131โรงพยาบาลหางดง21,5671,5191,2981,7365385171,7221,4981,5111,3281,3885295291,4431,4736191,5671,5025504961,3231,8881,4091,6041,3825985981,366000
11131โรงพยาบาลหางดง31,6391,6971,3001883462487381,2921,0071,176941379928131,0737337717613402755623071,1298348874374009891,1871,010991
11131โรงพยาบาลหางดง41,0135424116058174881,0311,0332821505227985434535353154476351,2969179339604473546211,1437036196003610
11131โรงพยาบาลหางดง5173279422360646484964211,1901,4561,3061,0653823102893361,5001,1981,0691,2262293551,2501,5791,3281,3211,3973972891,1961,526
11131โรงพยาบาลหางดง61,1321,3544093443071,1651,3831,3741,2431,5983342881,2461,4461,1111,4091,1753562721,2391,5261,1901,2191,1923953071,2641,7581,1399560
11131โรงพยาบาลหางดง78963272566721,273963846490385303780551322374288313270524508352276193123791,5172,0571,577326409356356
11131โรงพยาบาลหางดง81,4091,5071,2721,2261,6433983351,3031,5621,1491,3712903813741,3091,3141,3601,2591,5093342921,1951,6441,3191,2071,3533073321,2551,5871,220
11131โรงพยาบาลหางดง91,2721,3203723441,2641,6641,2111,2944532542018327716223943463473477178737788411963073136113781,0111,2181,0000
11131โรงพยาบาลหางดง103112881,1391,0679681,0607672991848531,4321,0583694172802639311,4408566661,0342812623811,2011,158737520296326764
11131โรงพยาบาลหางดง111,2497681,2268954102587331,1629911,1766953083141,1251,10986791500000000000000
11132โรงพยาบาลฮอด12191852351,3971,2061,9801,1571831711,5271,6188621,2958731921759481,6377381,7411,0551532231,1591,052866868840176229987
11132โรงพยาบาลฮอด21,0188241,3501,0221521551,2051,3049711,0649552442121,3151,2642241,3929191961701,2861,1289191,2609072652301,181000
11132โรงพยาบาลฮอด31,1269241,2758442792308281,1196341,5027882952791,0028649651,1911,0602483281,1141,0329441,0921,0074573108021,0821,204500
11132โรงพยาบาลฮอด47213373701,1911,0634495741,0352814081,0761,1013593303654083931,1391,1651,5161,4547652552541,4839921,0371,1787492580
11132โรงพยาบาลฮอด53651,3631,1803731,2408292342871,3051,1601,0691,2662962412403571,5851,0141,2786431432021,3861,3271,0901,1467112142531,6151,374
11132โรงพยาบาลฮอด69581,6712682381471,2581,4741,0471,6851,1003426361,3411,6291,0261,3137211462471,0301,4908881,5267122012051,3441,3379541,1870
11132โรงพยาบาลฮอด73832172811,0268939561,3458192242631,4339052822922821941837538658071,2648431902391,2201,2101,151231299241268
11132โรงพยาบาลฮอด81,2561,0539691,2616672472211,2171,3411,1231,3392512762571,1029909811,2358162872471,2341,2899131,1946992152481,2551,251894
11132โรงพยาบาลฮอด91,1127482632871,0991,1738071,1674581832489678451,0401,1056422512261,0981,0698388866822232561,0121,1531,0061,1316930
11132โรงพยาบาลฮอด101951972004005008006522771717921,1751,1043422682762751,0241,0396601,1428562212721541,3205806995992091741,099
11132โรงพยาบาลฮอด111,1241,0961,1003591841961,1617001,1329349082592229781,3241,27184500000000000000
11133โรงพยาบาลดอยเต่า1182131185654670701678543282927592669631593290304667711677717599306209533624737644423224139497
11133โรงพยาบาลดอยเต่า24195378123329911557858163952054617815072476433665855113016371966369466467619099640000
11133โรงพยาบาลดอยเต่า35464025152052713254671,0323205723393341884479258875937152111723979705469241,1152,0282,0091,5911,686977620
11133โรงพยาบาลดอยเต่า47333673428978524603609233671986256333252342312151211,0921,1978035726449062351,3841,3315247866111660
11133โรงพยาบาลดอยเต่า5150736813278650472245202695585508655250190162127806642752621211173563686758547384407174622873
11133โรงพยาบาลดอยเต่า65115714081601315507335075223951631428205634935273521611435476076036955091261319446485296290
11133โรงพยาบาลดอยเต่า75252382934454743565104172202243875361641932271721627045874556912681411657436271,531241201249264
11133โรงพยาบาลดอยเต่า89621,3156714634902321546858934796052091872155966665695984451662064906166284644448512245886731,376
11133โรงพยาบาลดอยเต่า96866292302466297357095992041842134037786915312552452003004005001894401962034724447074803680
11133โรงพยาบาลดอยเต่า101241482015354935222780130328813698199234164178615141385366329154121170599764312200117138484
11133โรงพยาบาลดอยเต่า1162256632930714515134140060056726113813744557447825300000000000000
11134โรงพยาบาลอมก๋อย11291912131,1761,3461,3947951741231,1319531,1471,0441,2431661218519811,0387267031761498331,3981,0251,034532235157734
11134โรงพยาบาลอมก๋อย21,0071,2421,4017257532791,3131,1161,3771,2091,0644671651,1116824121,2401,0611761611,0511,5929271,158887209213869000
11134โรงพยาบาลอมก๋อย31,2251,1089870000000000000000000000000000
11134โรงพยาบาลอมก๋อย400000000000000000001,4241,1801,0662822421,0611,1251,0061,0077042530
11134โรงพยาบาลอมก๋อย51961,0441,1324681,6179372221571,1161,0181,2391,2943572711992951,1911,4821,0281,577821621,1491,2929997979771701681,153745
11134โรงพยาบาลอมก๋อย61,2371,8803022471651,0791,5601,3091,2621,4051811951,7271,4271,1111,2341,1121941321,0751,3651,5281,1319041751801,00889679880
11134โรงพยาบาลอมก๋อย7000000000000000000000001941,0311,3951,029448448438457
11134โรงพยาบาลอมก๋อย81,3891,3471,2941,3488342201471,0701,3031,5541,3562282121671,1121,1351,5431,6391,1872121748591,0521,0811,0539282032261,0771,4431,193
11134โรงพยาบาลอมก๋อย91,1869502541631,4851,2431,2061,11500000000000000000000000
11135โรงพยาบาลสารภี12342262111,3951,0661,0038753132571,1321,0521,0888067732542599539809428598451893348009591,2289677993312471,015
11135โรงพยาบาลสารภี21,1811,1331,1489983163321,1051,2291,1891,0451,0174573001,2231,1964061,5491,1595964601,5401,4161,3491,2301,0304474131,249000
11135โรงพยาบาลสารภี31,3291,2819943384643588776234919237933863971,1891,083911000000000000000
11135โรงพยาบาลสารภี400000000000000000001,4001,1761,1003663281,0161,4061,1541,0019172690
11135โรงพยาบาลสารภี53021,0111,4683421,3449372962149911,0331,1591,0652752882162461,1651,1839787331912658981,0961,1539458222141961,0201,207
11135โรงพยาบาลสารภี61,0431,0892722422419901,2581,2391,0628112632029178721,0959507582101708949301,0279718112512328411,049865110
11135โรงพยาบาลสารภี7000000000000000000000001899471,1381,005264175259219
11135โรงพยาบาลสารภี88479929939537492212378501,0621,0189952242642538488949551,0327772092308461,0459708297932462538151,025940
11135โรงพยาบาลสารภี98507082642077491,1371,035832440000000000000000000000
11136โรงพยาบาลเวียงแหง14452687113142525298230724939134022727310210739241145127826862101266433107250586102176163
11136โรงพยาบาลเวียงแหง23131972562948561415335149148199119587758356943736599237296237154242572148106326000
11136โรงพยาบาลเวียงแหง3331249198236131159386417425351561301227406660418357507205197302602406389353219241413346279331
11136โรงพยาบาลเวียงแหง4354130702502651423092877613530022888101128100793443992332592835342273204159221176520
11136โรงพยาบาลเวียงแหง5332502935619527148251973002122848537409832629234220131782193102401942085549204187
11136โรงพยาบาลเวียงแหง625026995988225117430821824343402202541642182182884188199188218202387024118510200
11136โรงพยาบาลเวียงแหง70000000000000000000000054228228214831033380
11136โรงพยาบาลเวียงแหง8244253196250263465422918626120163869623023429622022789372532232671962533642222188179
11136โรงพยาบาลเวียงแหง924324762513222212981792265139100000027154211085470
11136โรงพยาบาลเวียงแหง1015851141430971011621210513743418044373
11136โรงพยาบาลเวียงแหง11314648061251193111165400000000000000
11137โรงพยาบาลไชยปราการ1132154143932760832911291722301,2757044741791455759503631,0254141421335657249021,22368765149510
11137โรงพยาบาลไชยปราการ232016665001216598565740168140420593108839809216726018032281,13153700127000
11137โรงพยาบาลไชยปราการ392224800000000000000000000000000000
11137โรงพยาบาลไชยปราการ400000000000000000001,2551,159672012308301,4511,2946162500
11137โรงพยาบาลไชยปราการ51486108531321,214665001,2961,5021,268944921621291008884619046751392305628431,3291,064827182137617812
11137โรงพยาบาลไชยปราการ675460003938861,208601522113151,0581,0551,069539541497129511,5461,38282621211363361930230
11137โรงพยาบาลไชยปราการ7000000000000000000000001195686861,1031421613143
11137โรงพยาบาลไชยปราการ86931,0287761,1062800042510559148227136596855882331293188137683779438944275204317781,192
11137โรงพยาบาลไชยปราการ99897521701775904671,00882500000000000000000000000
11138โรงพยาบาลแม่วาง1144962087505279601,1891281155056895847236361551138116356241,0045361541461,161812628884528114106756
11138โรงพยาบาลแม่วาง25325576051,0821511367037156167207781611625436302416244331832395454536416264262671741,322000
11138โรงพยาบาลแม่วาง31,0541,220675606250215710721747413764181140931795650652768476416628734785881597259199798791728507
11138โรงพยาบาลแม่วาง47138712607506922928706605603058346602943932675124137057434947054894732295555133324113404400
11138โรงพยาบาลแม่วาง51898954622415605532371356285346915772263851212497565726582957296536655627614527336103503586
11138โรงพยาบาลแม่วาง66505681339494817562650566303133100503604515422304154115505576532500394158845807416631710
11138โรงพยาบาลแม่วาง7337140118619315619236357145107536461152217231156977245046042955905988738703730204364189154
11138โรงพยาบาลแม่วาง87726546955476601328955860564266617519213459157271552745613894659807802638356164156520609588
11138โรงพยาบาลแม่วาง95337531421227396886167321011211512823611344754051601445805083907306181671438166673903641840
11138โรงพยาบาลแม่วาง101171163016995855824901511684081,235373195203529438746536637820310312423947023532239815685124
11138โรงพยาบาลแม่วาง115955583903181221446044996345583001268871141845258000000000000000
11139โรงพยาบาลแม่ออน1483938118991391334532126117118144131375114318615117023845531631041571322174645122
11139โรงพยาบาลแม่ออน21181171842149211017520720622517613414019019416423223314815723421922120524110392172000
11139โรงพยาบาลแม่ออน3160161209199777918017612314615593103216194191205207657521319722020924487100177208204272
11139โรงพยาบาลแม่ออน419513815018312882182201977716116310194881221141941992211451204057139190214198206980
11139โรงพยาบาลแม่ออน575100803610085283312014613715281514644110466553142511598901301115254118121
11139โรงพยาบาลแม่ออน611317661424712512512713218063751591351381691666156153119597389291778567460
11139โรงพยาบาลแม่ออน7000000000000000000744562914410646
11139โรงพยาบาลแม่ออน8911320142163910395881288872217131154917119
11139โรงพยาบาลแม่ออน915174111317612204262192103151700513112140
11139โรงพยาบาลแม่ออน1036131341313791219113243101381000104541013
11139โรงพยาบาลแม่ออน1132430081488355735800000000000000
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ13047292872171542002932168172195255154473121415719621916026221391801951622133035130
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ2103128169162332918316215414314644482061794621820839441581701441441444347201000
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ314619023721435341831752062091916264190201161219219459218425320520326810293205228282247
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ4261841112291947023219811150217176851117899792382001992762149574193225161195172720
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ5531751306121215157421531661652085343415017915420219943391431621611691615143181162
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ616822849273417529516620722853511581421382211793435142116162168148324017621216510
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ7000000000000000000000005020214021955544842
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ8197196181255172515422219316919942575416916518418719446452132131521811992737243243202
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ923915444391861811842001605143000173319463361367787120
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ1023648211123559452412895649314109712514
11643โรงพยาบาลดอยหล่อ11853224328193241216300000000000000
23736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา122264514817910000000000000000000000000
   162,624165,166135,946143,057152,161140,657171,551156,642149,552167,703163,805115,76794,701132,548140,103113,933170,292156,627133,043145,157156,111148,164144,414156,471185,931164,995159,117148,023113,30397,82395,463