ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธาณสุข เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ โรคติดต่ออื่นๆ โดยยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ประมวลผลและจัดทำระบบข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

Agreement and consent to data

        I consent to the Chiang Mai Provincial Health Office and departments under the Ministry of Public Health, to collect and use my data for screening purposes, preventing and controling the spread of Covid 19 and other communicable diseases. By allowing the disclosure of information, only the agencies assigned by the Chiang Mai Provincial Health Office are allowed to process and creating the data system only.

        I certify that The information that I provide is my personal information which is true information, accurate and current.

I have read and understood the details of the request for consent above.